Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:308 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): En SINTEF-rapport om sykefraværet i Norge er blitt endret av Arbeidsdepartementet med ny konklusjon.
Er dette vanlig praksis i departementet, og vet en om dette er gjort tidligere med tilsvarende sykefraværsrapporter; hva mener statsråden om dette?

Begrunnelse

Man blir temmelig forskrekket når en leser i media at da SINTEF leverte en rapport om sykefraværet i Norge, fikk forskeren en fire sider lang rettelse fra Arbeidsdepartementet, hvor konklusjonen var endret.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I forbindelse med forhandlingene om en ny IA-avtale ga Arbeidsdepartementet SINTEF-helse i oppdrag å utarbeide en oppdatert kunnskapsrapport om sykefraværsforskning i Norge. SINTEF-helse hadde laget en tilsvarende rapport i 2006. Rapporten ” Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag” ble publisert i februar 2010.

Arbeidsdepartementet har kontakt med utredere som utfører oppdrag for departementet og kan da ha en dialog om oppgaven løses i henhold til oppdraget og gi faglige innspill og kommentarer til utrederen.

Kommentarene til utrederen ble i det aktuelle tilfellet gitt på en måte som ga inntrykk av pålegg om å endre omtalen i rapporten. Arbeidsdepartementet har erkjent at dette var uheldig. Da rapporten ble publisert av SINTEF-helse var den i liten grad endret med bakgrunn i departementets kommentarer, noe som viser at utreder har foretatt en selvstendig faglig vurdering av kommentarene.

Det er selvsagt at det er utrederen som har ansvar for formuleringene og vurderingene i rapporten.

Departementet benytter to typer kontrakter i forbindelse med denne typen oppdrag; Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning, og DIFIs standardkontrakt for konsulentoppdrag (oppdragsavtalen). Det er ikke nødvendigvis helt klare grenser mellom oppdragsforskning og konsulentvirksomhet, og forsknings- og høyere utdanningsministeren har nå presisert at det er viktig at departementene som oppdragsgivere tar stilling, i forkant av et oppdrag, om dette er forskning eller konsulentvirksomhet.

I lys av det som er framkommet om håndteringen i denne konkrete saken, gjennomgår nå departementet egen praksis, og utarbeider veileder/kjøreregler for valg av kontraktstype, og for kommunikasjon mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.