Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:312 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Så har Helse Sør-Øst felt nok en dødsdom over en ideell institusjon. Denne gangen er det Oslo Hospital med en 700 års lang historie som skvises. Flere av pasientene er personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern - en gruppe Oslo Hospital har særlig kompetanse i forhold til. Helse Sør-Øst vil, som vanlig, ikke svare på konsekvensene for de som trenger et slikt tilbud.
Hvor lenge vil helseministeren sitte stille å se på at Helse Sør-Øst raserer tilbud i ideell regi, enten det gjelder rus eller psykiatri?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen vil videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor, frivillige aktører og ideelle organisasjoner. I regjeringens politiske plattform er vi tydelige på at vi ser ideelle aktører som viktige bidragsytere til velferdsproduksjonen. Jeg er også opptatt av at ideelle og frivillige organisasjoner som leverandører til det offentlige skal få forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold, samtidig som vi skal stille klare krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår.

På bakgrunn av det konkrete spørsmålet fra representanten Hans Olav Syversen, har jeg fått følgende redegjørelse fra Helse Sør Øst RHF: ”Siden Helse Sør-Øst RHF er i sluttfasen av anskaffelsen av private tjenester innen psykisk helsevern, setter lovverket klare begrensninger på hva vi kan gi informasjon om. Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvilke institusjoner som har fått tilbud om avtale med Helse Sør-Øst RHF. Klagefristen er ennå ikke utløpt, og det er derfor ikke mulig å gå detaljert inn på resultatet av tildelingen.” Helse Sør-Øst RHF har i sakens anledning også opplyst at gjeldende rammeavtaler med private leverandører innen psykisk helsevern utløper 31.12.2010. Det var derfor behov for å gjennomføre en anskaffelsesprosess som sikrer regionen nye avtaler for kommende fireårsperiode, og som erstatter avtalene i tidligere Helse Øst og tidligere Helse Sør. Ifølge Helse Sør-Øst RHF skal avtalene være et godt supplement til det tilbudet som finnes av tjenestetilbudet i helseforetakene. Videre skal de nye avtalene bidra til at tjenestene er virkningsfulle, trygge, samordnet og preget av kontinuitet, involverer brukerne og gir dem innflytelse og utnytter ressursene på en god måte.

Helse Sør-Øst opplyser i forlengelsen av dette at alle føringer i Opptrappingsplanen for psykisk helsevern og regionens omstillingsprogram er lagt til grunn for anskaffelsen og for å trygge et nødvendig supplerende tilbud. Dette gjelder spesielt en god tilgjengelighet for befolkningen og et godt samarbeid med behandlingstilbudene i helseforetakene.

I statsbudsjettene for 2010 og for 2011 har departementet i tråd med regjeringserklæringen gitt tydelige signaler om behovet for omstilling av tjenesten med siktemål å få behandlet pasientene på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og normalt liv. Dette innebærer økt vekt på lokalbaserte og kommunale tilbud, inkludert polikliniske og ambulante tjenester i regi av distriktspsykiatriske sentre. Samtidig skal sykehusenes funksjoner videreutvikles på de områdene som i fremtiden skal ivaretas på det nivået. I Oppdragsdokumentet for 2010 er de regionale helseforetakene derfor bedt om å legge til rette for videreutvikling og omstilling av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern.

Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst RHF gjennomfører en ryddig anbudsprosess for alle de involverte tilbyderne, og at foretaksgruppen, på grunnlag av de styringssignaler som er gitt, fortsatt vil arbeide for et best mulig tilbud for denne pasientgruppen.