Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:313 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Regelverket for postadresser er i dag slik at en ikke kan bruke gårdsnavn som primær postadresse. I stedet er man pliktet til kun å bruke den gateadresse man har fått tildelt som erstatning for gårdsnavnet. Mange frykter at dette blant annet bidrar til å svekke den tradisjonen en har med gårdsnavn.
Vil statsråden vurdere et system der gårdsnavn fortsatt kan brukes som primær postadresse med gateadresse som et eventuelt tillegg?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har bedt Posten Norge AS om å gi kommentarer til spørsmålet. Posten har gitt følgende svar:

”For eiendommer der kommunene har tildelt gateadresse og hvor postmottaker har levering av post i ”grønn” postkasse, består postadressen av gateadresse samt postnummer og poststedsnavn. Gårdsnavn er et adresseelement som Posten ikke har nytte av og som kan virke forstyrrende i postsorteringen, og det er derfor ikke en del av postadressen.

Gårdsnavn er et adresseelement som brukes i matrikkellova. Til forskjell fra postadressen som tjener et formidlingsbehov, definerer matrikkellova den offisielle adressen for en bygning, bruksenhet, eiendom eller annet objekt registrert med adresse i matrikkelen. Gårdsnavn er i matrikkellova § 2 bokstav h) definert som ”adressetilleggsnavn": ”nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen”. I matrikkelforskriften (§ 54 punkt 1, om adressetilleggsnavn) heter det: ” Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnavn.”

Moderne postproduksjon er basert på utstrakt grad av maskinell sortering. Av hensyn til en effektiv sortering må de enkelte komponentene i postadressen ha en fast plassering og være angitt på postsendingene i en bestemt rekkefølge. Uvedkommende adresseelementer forstyrrer den maskinelle postbehandlingen. Konsekvenser vil være redusert maskineffektivitet og fare for kvalitetsbrist på grunn av risiko for feiltolkning av adressen.

Det er tidligere gjort en vurdering av mulig plassering av bolignummer i tillegg til post-adressen for avsendere som ønsker å ha med dette elementet på sendingen. Posten er innstilt på å gjøre en tilsvarende vurdering av om det er mulig å finne en akseptabel plassering av gårdsnavnet i tillegg til postadressen. Vurderingen vil omfatte tekniske tester på sorteringsmaskinparken, og beregning av kostnader ved eventuell endring av Postens adressedatabase, programvare og tekniske maskintilpasninger. Forutsetningen for testing/vurdering vil være at gårdsnavn kommer som et eventuelt tillegg til postadressen. Det vil uansett ikke være aktuelt at gårdsnavn blir ”primær postadresse med ga-teadresse som et eventuelt tillegg”, slik spørreren ser for seg.”

Jeg ser verdien av å bevare gårdsnavn som en del av adressen. Samtidig er jeg opptatt av å sikre at postleveringen kan være effektiv og rask, slik at alle får de posttjenestene de har krav på, med høy kvalitet. Som det går fram av Postens svar, vil Posten vurdere om det er mulig å finne akseptabel løsning hvor gårdsnavn kan bli en del av postadressen. Jeg håper at det kan finnes løsninger som gjør at alle hensyn kan tas vare på når det gjelder gode og effektive posttjenester, samtidig med en bevaring av verdifulle tradisjoner i samfunnet vårt.