Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:314 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Testsenteret på Mongstad (TCM) omtales som unikt på grunn av den fleksibilitet som er innebygd i anlegget. Anlegget skal kunne teste ulike teknologier, og simulere avgasser fra både gasskraft og kullkraftverk. I Aftenposten 17.11.10 står det at Siemens vil inn på TCM. Gassnova sier at TCM kan teste ut en tredje teknologi på TCM, men at de ikke har finansiell evne til å gjøre det nå.
Kan statsråden gi et anslag hvor mye det vil koste å tilpasse TCM for uttesting av en tredje CO2-renseteknologi?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er planlagt at to teknologier skal testes i parallell på TCM: aminteknologi og karbonatteknologi. De to fangstanleggene skal operere uavhengig av hverandre og begge skal kunne fange CO2 fra avgass fra kraftvarmeverket og fra krakkeren på raffineriet. I tillegg vil anlegget kunne justere konsentrasjonen av CO2 i røykgassen ved å berike eksosgass fra kraftvarmeverket med fanget CO2. Dette gjør det mulig å teste CO2-fangst fra avgasser med andre konsentrasjoner av CO2 enn det de to eksosgasskildene har.

Fangstanleggene er nå under oppføring, og vi nærmer oss fasen der den praktiske teknologiutviklingen og utprøvingen av de to teknologiene skal skje.

Teknologisenteret vil få en robust infrastruktur som vil gjøre det mulig å gjennomføre ulike utviklings- og testaktiviteter. Det vil også bli lagt til rette for at man skal kunne gjennomføre ombygginger og tilpasninger, eller investeringer i en tredje teknologi. Eventuelle ombygginger eller investeringer i en tredje teknologi vil være forbundet med kostnader utover foreliggende investeringsestimat.

Rammene for eventuell inkludering av en tredje teknologi ved teknologisenteret er regulert i deltakernes samarbeidsavtale. Før jeg kan si noe nærmere om kostnader og konsekvenser knyttet til en tredje teknologi, må slike teknologier vurderes og utredes. Jeg legger til grunn at Gassnova, som representerer staten i TCM, på en god måte og i tråd med gjeldende avtale vil legge fram kostnadsanslag og eventuelt anbefaling om investeringer i en tredje teknologi når dette er aktuelt.

Det er behov for et mangeårig arbeid med å utvikle teknologier for CO2-fangst. I denne sammenheng er det viktig å ha tilgang til fasiliteter der teknologier kan testes ut og verifiseres i en skala som nærmer seg industriell skala – dette har regjeringen lagt til rette for på Mongstad. Jeg har tro på at TCM vil kunne fungere som en viktig arena for forskning og utvikling innenfor CO2-fangst i flere år fremover.