Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:316 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 29.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kvam Bompengeselskap a/s har søkt om en fritaksordning for fastboende i Steinsdalen og kommunegrensen mellom Kvam og Granvin. Søknaden er begrunnet i at særlig landbruksvirksomhet (traktorer m.m.) blir belastet med bompenger da de krysser bomsnittet i sin virksomhet.
Mener ikke statsråden at dette ligger innenfor de fritaksbegrunnelser som ligger i takst- og rabattsystemet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har foreløpig ingen rolle i denne saken, men jeg er kjent med at det i takstvedtaket er gitt fritak for enkelte som driver gårdsbruk i området og som passerer bommen med traktor. Statens vegvesen opplyser at takstvedtak er fattet etter at takstsøknaden fra bompengeselskapet har vært lagt fram for lokalpolitisk behandling. I Vegdirektoratets vedtak blir det vist til at de fritakene som bompengeselskapet har søkt om og som ikke er imøtekommet, ikke er lagt til grunn eller omtalt i St.prp. nr. 77 (2008-2009) eller gjeldende takstretningslinjer. Bompengeselskapet har imidlertid påklaget den delen av takstvedtaket som omhandler fritak fra betaling av bompenger.

Takstvedtaket ble kunngjort 9. november 2010 med tre ukers klagefrist. Klagefristen er dermed ikke utløpt. Hvis Vegdirektoratet fastholder vedtaket, sendes saken med Vegdirektoratets innstilling til Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet vil som klageinstans ta stilling til klagen etter at saken er oversendt departementet.