Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:319 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Fylkesmennene har ansvar for å føre tilsyn med institusjoner i barnevernet og skal der det avdekkes mangler og lignende gi pålegg om å rette opp i forholdene.
Hvilke sanksjonsmuligheter har fylkesmennene bortsett fra å nedlegge driften, der dette ikke er en hensiktsmessig sanksjonsmulighet?

Begrunnelse

Det arbeides med å forbedre tilsynsordningen, det ser spørsmålsstilleren på som meget positivt da det er viktig at kvaliteten på de tjenestene barnevernet leverer er av beste kvalitet og er underlagt grundig kontroll. I forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 12. Tiltak ved mangler o.l. – tilsynsmyndighetens oppfølging heter det at fylkesmannen kan gi pålegg om å rette opp i mangler innen en gitt frist eller eventuelt nedlegge driften. I de tilfeller hvor ikke manglene er så alvorlige at nedleggelse av driften er aktuelt vil spørsmålsstilleren vite hvilke andre sanksjonsmuligheter fylkesmennene har ovenfor institusjonene i de tilfeller de ikke følger opp pålegg. For kommunene kan fylkesmannen ifølge forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved overskridelse av fristene i barnevernloven § 6-9 ilegge mulkt til de kommunene som ikke overholder frister.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: I likhet med stortingsrepresentant Hofstad Helleland er jeg opptatt av å sikre at institusjoner gir barna som bor der forsvarlig omsorg og behandling. Dagens regelverk ivaretar dette formålet gjennom et samspill av ulike virkemidler. Blant annet skal kommunale og private institusjoner godkjennes av statlig regional barnevernmyndighet. Institusjonene skal oppfylle bestemte kvalitetskrav og utføre internkontroll for å sikre forsvarlig drift. I tillegg kan barna selv påklage ulike forhold til fylkesmannen med hjemmel i tilsynsforskriften og rettighetsforskriften.

Fylkesmannen fører tilsyn med institusjonene. Rammene for dette tilsynet fremgår av barnevernloven § 5-7 og forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (tilsynsforskriften).

Fylkesmannen skal besøke institusjonen så ofte som nødvendig og minst to ganger i året. Minst ett av besøkene skal være uanmeldt. I tillegg skal tilsyn i form av systemrevisjon foretas hvert år. Formålet med tilsynet er å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen. Videre skal tilsynet påse at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.

Dersom fylkesmannen blir oppmerksom på forhold som bør endres, skal begrunnet melding sendes institusjonens ledelse, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet. Så vidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp direkte med institusjonens ledelse. Det vises til tilsynsforskriften § 12 første ledd.

Dersom fylkesmannen finner at institusjonen drives uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette på forholdet eller å nedlegge driften. Dette gjelder når fylkesmannen finner at institusjonen drives på en måte som kan ha skadelige følger for de barna som oppholder seg der, eller for andre, eller at driften på annen måte er uforsvarlig. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført. Det vises til tilsynsforskriften § 12 annet ledd.

Dersom fylkesmannen finner at institusjonen drives uforsvarlig, er altså sanksjonsmulighetene pålegg om retting eller om nedleggelse. Dette understreker alvoret i slike avvik. Godkjenningsmyndighetene skal for øvrig underrettes om fylkesmannens forslag til tiltak.

Manglende oppfølging av pålegg vil kunne ha negative konsekvenser både for eksisterende godkjenning og eventuelle etterfølgende søknader om godkjenning. En institusjon som ikke følger et ilagt pålegg fra fylkesmannen, vil dessuten risikere tap av omdømme. Tilsvarende vil gjelde manglende oppfølging av andre foreslåtte tiltak fra fylkesmannens side.

Barnevernloven med forskrifter gir ikke hjemmel for å ilegge institusjoner økonomiske sanksjoner i form av mulkt i forbindelse med tilsyn.