Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:321 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): I NRKs Brennpunkt den 16.11.2010 ble det vist at tannhelsesekretærene som er skadet av kvikksølv ikke har fått sin sak behandlet etter fire år. Eller de har fått avslag på søknaden om yrkesskadeerstatning. Dette til tross for at både leger og professorer ved Norske sykehus er enige og har konkludert med at kvinnene er kvikksølvforgiftet. Det er grunn til å reise spørsmål til NAVs saksbehandling i saken.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at oppdatert forskning legges til grunn og sikrer en rettmessig behandling av sakene?

Begrunnelse

I 2005 ble det reist spørsmål om helseskader relatert til kvikksølveksponering. Det ble i NRKs Brennpunkt den 16.november d.å. vist til at tannhelsesekretærer som har fått disse skadene og som har søkt om yrkesskadeerstatning, daglig har behandlet store doser kvikksølv. Kvinnene det gjelder har tildels ventet i svært lang tid på å få sin sak behandlet - opptil fire år i ett tilfelle, eller de har fått avslag. Saksbehandlingen fra NAVs side viser at vurderinger fra sterke norske fagmiljøer, som har undersøkt pasientene, settes tilside av NAV. Det fremkommer også at NAV heller fester lit til uttalelser fra rådgivende leger som ikke har undersøkt pasientene i sin begrunnelse for avslag. Pasientene har tydelig en sterk opplevelse av at de ikke blir trodd.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I det refererte programmet i NRKs Brennpunkt stilles det spørsmål ved Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av tannhelsepersonell som kan ha fått senskader etter kvikksølveksponering.

Etter det første Brennpunktprogrammet om kvikksølvsaken i 2005 iverksatte departementet en rekke tiltak for i sikre en god og helhetlig oppfølging i helsevesenet og i trygdesystemet.

- Det ble sendt brev til alle landets fastleger om viktigheten av korrekt og god oppfølging av henvendelser fra tidligere tannhelsepersonell.

- Det ble iversatt og finansiert forskning på området. Sommeren 2005 ble det innhentet en kunnskapsstatus fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Senere ble to prosjekter ved St. Olavs hospital om sammenhenger mellom kvikksølvpåvirkning og helseskader hos tidligere ansatte i tannhelsetjenesten og eventuelle misdannelser hos deres barn gjennomført.

- De arbeidsmedisinske avdelingene har etablert et løpende samarbeid for bedre utredninger av mulig helseskade blant kvikksølveksponert tannhelsepersonell. Departementet har hatt møter med representanter for tidligere tannhelsepersonell og berørte myndigheter om saken. I møtet i 2009 uttrykte organisasjonene generelt tilfredshet med departementets oppfølging, men påpekte at det gjenstår noen spørsmål om gjennomføring av de arbeidsmedisinske utredninger samt Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av søknader om godkjenning av yrkessykdom. Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeids- og velferdsetaten har i etterkant hatt møte med partene om dette.

Departementet er opptatt av at alle som kan ha blitt skadet gjennom sitt arbeid skal få en god og helhetlig oppfølging. Arbeids- og velferdsdirektoratets har ansvar for å sikre at all saksbehandling i Arbeids- og velferdsetaten til en hver tid er basert på oppdatert regelverk, kunnskap og forskning. Jeg er tilfreds med at arbeids- og velferdsdirektøren har varslet en ny gjennomgang og vurdering av etatens oppfølging av disse sakene, og at direktøren har satt en intern frist for denne oppfølgingen til 1. februar.

Departementet vil bli orientert om resultatet av gjennomgangen, og hvordan direktoratet videre vil følge opp disse sakene. Departementet vil gjennom styringsdialogen sikre at det er en forsvarlig saksbehandling av disse sakene.