Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:322 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 25.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Knapphet på tolker er hovedgrunnen til at personer med hørselshemming ikke får dekket sitt grunnleggende behov for ytringsfrihet. Antallet tolker er synkende mens behovet er sterkt økende. Det er stadig mer vanskelig å få tak i tolker og særlig skrivetolk. Oppdrag som er bestilt flere uker i forvegen blir ikke dekket, og særlig sosialtolking og private opplegg på ettermiddag og kveld nedprioriteres.
Har NAV en felles rutine for tolketjenestene i hele landet med prioriteringer for hvilke oppdrag som kan dekkes?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralene i Arbeids- og velferdsetaten yter tolking til om lag 3500 brukere. Jeg er kjent med at det fortsatt er et udekket behov for tolking. Tolketjenesten dekket i 2009 41 927 oppdrag. Dette utgjør en dekningsgrad på 88 prosent av alle henvendelser om tolking (fratrukket oppdrag som ble avbestilt av bruker). Et tolkeoppdrag kan vare fra en halv time til opptil 2 til 3 uker for mer langvarige oppdrag. Et oppdrag til undervisningstolking gis for eksempel vanligvis for et skoleår.

Tilgangen på ferdig utdannede tolker har vært stabil siste årene, mens behovet for tolking er økende. I praksis har det vist seg vanskelig å få engasjert et tilstrekkelig antall frilanstolker. Økningen av de årlige utgiftene til tolking utført av frilanstolker tyder på at det tolkes stadig mer per oppdrag. Utgiftene til tolking økte fra om lag 86 mill. kroner i 2008 til om lag 102 mill. kroner i 2009. Økningen skyldes særlig økt tolking for døve i arbeid og utdanning, samt tolke- og ledsagerhjelp til døvblinde i dagliglivet. I økningen inngår også forsøksordningen arbeidsplasstolking i regi av hjelpemiddelsentralene.

Det er få tolker som har kompetanse til å jobbe som skrivetolk. For disse innebærer derfor oppdragene ofte lange reiser fordi de må dekke opp et langt større geografisk område enn andre tolker.

Da det er mangel på tolker, må det prioriteres mellom ulike type oppdrag. I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet gjøres dette i henhold til felles interne retningslinjer utarbeidet av Arbeids- og velferdsetaten. I dette dokumentet er følgende prioriteringer lagt til grunn:

1. Akutte oppdrag med fare for liv og helse (kan medføre at andre bestilte oppdrag må avlyses)

2. Sentrale begivenheter i brukerens liv

3. De prioriteringer som ellers gjelder i Arbeids- og velferdsetaten og innen hjelpemiddelområdet, dvs. tolking i arbeid og utdanning samt tolking til barn og unge.

Det utdannes tolker ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen, og det er et særskilt behov for å styrke utdanningstilbudet når det gjelder skrivetolker. Jeg vil ta opp med kunnskapsministeren at det er behov for å trappe opp kapasiteten i tolkeutdanningen og at det også er behov for et mer spesialisert utdanningstilbud for skrivetolker. Så langt er et slikt tilbud ikke etablert.