Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:324 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Politiets økonomiske situasjon i Gudbrandsdal politidistriktet er, som i de fleste andre distrikter, anstrengt.
Hvordan kan statsråden forsvare; at det ikke rykkes ut på innbrudd i Ottadalen; at det den aktuelle helgen kun var en person på vakt i Ottadalen; at vikarer må slutte på grunn av dårlig økonomi, og kan statsråden være enig i at den økonomiske situasjonen i dette og andre politidistrikt er av en slik karakter at det går ut over folks trygghet?

Begrunnelse

Tirsdag den 11. november skrev avisa GD om politidekkningen i Ottadalen. Det viste seg at det helgen før kun var en polititjenestemann på vakt. Dette skyldtes sykdom og ingen økonomi til å sette inn erstatter. Dette vil i praksis si at området var uten politi, da det ikke er forsvarlig på grunn av tjenestemennenes egen sikkerhet å rykke ut på en del oppdrag.
I artikkelen kommer det fram at Gudbrandsdal politidistikt må spare penger i millionklassen for at årets budsjett skal gå i null. Resultatet av dette er få tjenestemenn på vakt, erstatter ved sykdom, og endog at tjenestemenn må slutte, eller ikke får fornyet sitt vikariat.
På tross av Justisministerens stadige uttalelser om at politiet har fått bevilget mer penger, så er den reelle situasjonen i politiet en helt annen enn det statsråden beskriver i sine festtaler. At statsråden unnlater å fortelle at mye av bevilgningen går bort i lønns- og prisstigning og egenandeler til for eksempel IKT innvisteringer, gjør ikke situasjonen bedre for politietaten. Alle nye prosjekter og innvisteringer er nødvendige for politiet, men det skal ikke gå ut over det daglige arbeidet som utfører i politidistriktene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg er svært opptatt av at politiet skal ha gode rammevilkår i sitt arbeid. Det er et overordnet mål for Regjeringen å sikre at politi og påtalemyndighet har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for de oppgaver som skal utføres.

Politi og påtalemyndighet har fått tilført betydelige ressurser under denne regjeringen. Bevilgningen er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliarder kroner i 2010, en økning på 32,8 prosent. Regjeringens budsjettforslag for 2011 innebærer en ytterligere styrking av politibudsjettet med 4,7 prosent, til i overkant av 12,1 milliarder kroner. Regjeringen har med denne budsjettøkningen lagt til rette for en betydelig stillingsvekst i politiet fra 2006 og frem til i dag, både gjennom nye stillinger og økt opptak av studenter på Politihøgskolen.

Tall fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser en økning på 754 årsverk i politi- og lensmannsetaten fra 1. mars 2009 til 1. mars 2010. Fra Regjeringen tiltrådte høsten 2005 og frem til 1. mars 2010 viser Fornyings- og administrasjonsdepartementets tall en økning på hele 1 637 årsverk. I tillegg kommer de om lag 230 årsverkene som følge av nye særavtale om arbeidstidsbestemmelser.

En særlig utfordring har vært tilgang på politiutdannet personell. Regjeringen har derfor økt opptaket av studenter til Politihøgskolen fra 360 i 2006 til rekordhøye 720 studenter i 2010. Opptaket på 720 studenter er foreslått videreført i forslaget til statsbudsjett for 2011.

Når det gjelder den konkrete saken stortingsrepresentanten viser til, er spørsmålet forelagt politimesteren i Gudbrandsdal. Jeg har fått opplyst at beslutningen om ikke å rykke ut ble foretatt på bakgrunn av en totalvurdering av antall pågående oppdrag og tilgjengelig mannskap i Ottadalen og nabovaktregionen Sel lensmannskontor og Lesja og Dovre lensmannskontor den aktuelle helgen.

Ifølge Politidirektoratet har man i mange politidistrikt funnet det hensiktmessig å redusere personellressursene ved enkelte driftsenheter for generelt å kunne opprettholde gode tjenesteordninger som kan sikre en best mulig operativ polititjeneste. I de fleste tilfeller vil det innen rimelig nærhet være et nabokontor eller en samarbeidsordning mellom flere regionskontorer som kan bistå publikum når det finnes påkrevd.

Jeg ønsker avslutningsvis å presisere at det er politimesterens ansvar å disponere den årlige rammebevilgningen på best mulig måte, slik at publikum sikres den nødvendige service og trygghet.