Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:325 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 25.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden har ved flere anledninger sagt at det er reindriftsforvaltningen som har ansvaret for at reintallet holdes på et forsvarlig nivå. Det samme gjelder Mattilsynet. Jeg mener statsråden ikke kan delegere fra seg ansvaret.
Når skal statsråden ta sitt ansvar, å få ned reintallet, slik at ikke reinsdyrene pines til døde?

Begrunnelse

Reindriftsnæringa er i ferd med å kollapse i Finnmark. Vi ser det blant annet ved at slaktevekta på dyrene er mye lavere enn før. For mye rein ødelegger vidda, som fører til at det ikke er mat nok til alle. Reinkalver pines, og Mattilsynet er handlingslammet og utaler at alle reineiere har ansvar for å sørge for nok mat og at alle rein er friske.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Som ansvarlig statsråd for landbruks- og matpolitikken, har jeg det konstitusjonelle ansvaret for statens reindriftspolitikk. Dette innebærer også et ansvar for at statlige tiltak støtter opp under Regjeringens og Stortingets målsetting om en bærekraftig reindrift. Dette ansvaret verken kan eller vil jeg delegere fra meg.

Men, dette må ikke forveksles med at flere aktører er tildelt ulike oppgaver i dette arbeidet. Når jeg har vist til Reindriftsforvaltningen i arbeidet med å få tilpasset reintallet til et bærekraftig nivå, er det på bakgrunn av at flere oppgaver direkte gjennom reindriftsloven er lagt til reindriftsstyret og områdestyrene. Dette gjelder godkjenning/stadfestelse av bruksregler/reintall og pålegg/sanksjoner etter reindriftsloven.

Når det gjelder arbeidet med å få et bærekraftig reintall i alle deler av landet, er vi fullt og helt avhengig av at vi får på plass godkjente bruksregler. Når disse foreligger, er vi over i en fase der mulighetene for å få gjort noe med de grunnleggende problemene i deler av Finnmark er andre og vesentlig bedre enn etter det opplegget som har vært gjeldende gjennom de siste 30-40 år. Dette arbeidet har meget høy prioritet.

Som kjent er det spesielle deler av Finnmark som har de største utfordringene knyttet til et for høyt reintall. Av den grunn har det vært av avgjørende betydning at slakteriene her kunne ta imot rein. På grunn av ubalanse i markedet, har det vært nødvendig for staten å gripe inn gjennom etablering av ordninger med ekstraordinære tiltak. Jeg viser i den forbindelse til debatten i Stortingets spørretime den 6. oktober og mitt svar på spørsmål nr. 91 til skriftlig besvarelse fra representanten Trældal. De ekstraordinære tiltakene som jeg viste til i dette svaret, har medvirket til å redusere problemene knyttet til manglende slakting. På bakgrunn av representanten Trældals bekymring for det høye reintallet, vil jeg anta at det også er forståelse for at disse tiltakene ble iverksatt.

Det er også etablert egne beredskapsutvalg i samtlige reinbeiteområder som har som oppgave løpende å vurdere beite- og driftsforhold og eventuelle tiltak ved vanskelige beiteforhold. Problemene knyttet til beiteforhold kan bl.a. være at beitene nedises. Både Reindriftsforvaltningen, Mattilsynet og næringen er representert i beredskapsutvalgene. Utvalget møtes minimum to ganger i året. Tiltak som kan være aktuelle å iverksette er bl.a. flytting og foring av rein ved vanskelige beiteforhold.

Når det gjelder ansvaret for å ivareta en god dyrevelferd, er dette noe som i første rekke påhviler reineieren, men også andre som har ansvar for å håndtere dyrene under transport og slakting.

I en situasjon med for høyt reintall i forhold til ressursgrunnlaget, kan man noen ganger stå overfor spesielle utfordringer. Vi er nå inne i vinterhalvåret, med de utfordringer dette kan føre med seg. Under slike forhold er det viktig å ha et særlig fokus på dyrevelferd. Av den grunn har jeg innkalt Mattilsynet til et møte i nær fremtid der situasjonen i deler av Finnmark vil bli drøftet.