Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:326 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Skatteavtalen med Polen kan medvirke til at mange norske skip trekkes ut av NIS-registeret.
Vil finansministeren nå ta initiativ til at skatteavtalen endres, slik at dette ikke skjer?

Begrunnelse

Den nye skatteavtalen mellom Polen og Norge åpner for at polske myndigheter kan skattlegge polske sjøfolk på norske skip (NIS-skip). Siden det bare foreligger en slik skatteavtale med Norge er det kun polske sjøfolk på NIS-skip som vil bli skattlagt, mens polakker som tjenestegjør under andre flagg ikke skattlegges i Polen.
Dette temaet ble ikke problematisert av finansdepartementet da skatteavtalen ble forelagt Stortinget til behandling, og man kan i det hele tatt spørre seg om finansdepartementet var tilstrekkelig oppmerksom på denne konsekvensen.
Det blir for enkelt å anføre at problemet ligger hos polske myndigheter fordi det er polske myndigheter som skattlegger. Dette blir imidlertid en for enkel tilnærming ettersom det er norske skip som rammes.
Finansministeren bør derfor snarest ta initiativ til å endre skatteavtalen, slik at vi unngår massiv utflagging fra NIS-registeret.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Den nye skatteavtalen mellom Norge og Polen ble forelagt Stortinget for samtykke til ikrafttredelse i Prop. S. 59 (2009-2010). Den ble deretter vedtatt av Stortinget 12. januar 2010, uten debatt, etter en enstemmig innstilling fra finanskomiteen 15. desember 2009. Skatteavtalen er også godkjent av det polske parlamentet og trådte i kraft 25. mai i år.

Beskatning av lønnsinntekter opptjent i internasjonal fart reguleres av skatteavtalens artikkel 14 punkt 3. På side 4 i proposisjonen er fordeling av beskatningsretten til lønnsinntekter opptjent på skip i internasjonal fart omtalt. Det framgår her uttrykkelig at lønnsinntekter opptjent på skip som er registrert i N.I.S kan skattlegges i den staten hvor sjømannen er bosatt. Norge har tilsvarende bestemmelse i en lang rekke skatteavtaler inngått etter at N.I.S ble opprettet i 1987.

Hovedformålet med skatteavtaler er å unngå dobbeltbeskatning, men også å unngå at inntekter og formue blir helt fritatt fra beskatning. Dette har vært et grunnleggende prinsipp i mer enn 40 år hvor Norge har forhandlet fram skatteavtaler med andre stater.

Når det gjelder lønnsinntekter opptjent av personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge ved arbeid om bord på skip, har Norge i utgangspunktet hjemmel til å skattlegge lønnsinntekter opptjent på norsk registrerte fartøy, jf. skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h punkt 1. Men vi har ikke hjemmel til å skattlegge lønn opptjent av personer bosatt utenfor Norden ved arbeid på skip registrert i N.I.S, jf. skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h punkt 3.

I skatteavtaleforhandlinger legger Norge i all hovedsak til grunn de løsninger OECD anbefaler i sin modellskatteavtale. Hovedprinsippet er at skattyters bostedsstat alltid kan skattlegge inntekten, men at kildestaten også gis beskatningsrett til inntektstyper og formue med nær tilknytning til denne staten. Å legge til grunn internasjonalt anerkjente løsninger bidrar til forutberegnelighet for næringslivet og medvirker til at myndighetene i de land vi har skatteavtale med anvender avtalene likt.

Med dette utgangspunktet var det ikke grunnlag for at Norge skulle motsette seg at Polen som skattyters bostedsstat skal kunne skattlegge slike lønnsinntekter, særlig ikke når Norge ikke selv skattlegger inntekten, slik tilfellet er i forhold til Polen. Ikke-beskatning for Polen ville føre til dobbel ikke-beskatning av inntekten. Det har som nevnt gjennom 40 års skatteavtalepraksis vært Norges klare utgangspunkt at skatteavtaler ikke skal benyttes som instrument for å skape slik dobbel ikke-beskatning. Noe annet ville være å bidra til usunn skattekonkurranse, noe Norge arbeider aktivt i mot i internasjonale fora.

Artikkel 4 punkt 3 andre setning omhandler bare lønnsinntekter opptjent på skip registrert i N.I.S. Det kan være uheldig. Med utgangspunkt i de prinsipper for norsk skatteavtalepraksis jeg har skissert ovenfor, vil jeg, i samråd med nærings- og handelsministeren, kontakte polske myndigheter for å diskutere situasjonen.