Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:330 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Hva er begrunnelsen for at prosjektet Sandbukta-Moss-Kleberget ikke har fått avsatt nødvendige planmidler i forslaget til statsbudsjett for 2011, når det hevdes fra ulike fagmiljøer at begrunnelsen om manglende plankompetanse i Jernbaneverket og i markedet for øvrig ikke medfører riktighet; hvorfor er Jernbaneverkets plankompetanse prioritert brukt på andre prosjekter framfor dette, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at nødvendig plankompetanse er på plass slik at prosjektet kan prioriteres for videre planlegging i 2012?

Begrunnelse

I forslag til statsbudsjett for 2011 kap. 1350 Jernbaneverket, framheves at

"endrede planforutsetninger og høyere prioritering av vedlikehold sammen med Jernbaneverkets anstrengte ressurssituasjon innen jernbanefagene og særlig innen signal, medfører at noen av de store investeringsprosjektene får en noe forskjøvet planframdrift. Dette gjelder blant annet Sandbukta. Moss-Kleberget."


Videre står det at:

"Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019, hvor det i perioden 2010-2013 er planlagt satt av 250 mill kr. hovedplanen er godkjent og neste fase er detaljplanlegging og revisjon av eksisterende reguleringsplan. prosjektet har kostnadsoverslag fra hovedplan på kr 2.907 mill kr. Det er ikke satt av planmidler til prosjektet i 2011 da Jernbaneverket mangler kapasitet til videre planlegging, spesielt innen signal. Detaljplanlegging og prosjektering vil bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødvendig plankompetanse på plass. Samferdselsdepartementet regner med at dette kan skje senest i 2013."

Samtidig kan man lese i media (Teknisk Ukeblad) at det hevdes fra ulike aktuelle miljøer at Jernbaneverket ikke har gjort nødvendige tiltak for å skaffe seg denne kompetansen, og at det er ledig plankompetanse som kan brukes. Jernbaneverket har hatt god tid til å skaffe seg og bygge opp signalkompetanse, og har de siste 5 år hatt forutsigbart høye budsjetter. Likevel har Jernbaneverket ikke fått bygget opp organisasjonen i tide til å gjennomføre den vedtatte transportplanen. Dette lider nå vedtatte investeringsprosjekter av. I tillegg viser det seg at hverken NSB eller Jernbaneverket har planlagt tilstrekkelig for innfasingen av nye togsett og ny ruteplan fr 2012, til tross for at dette har vært planlagt og kjent de siste 4-5 år. Det kan synes som om dagens rekrutteringsstrategi og planstrategi bør revurderes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som opplyst i Prop. 1 S for 2011 er det gjort endringer i forhold til planforutsetningene som ble lagt til grunn for planforslaget i Nasjonal transportplan 2010-2019. Dette og høyere prioritering av vedlikehold sammen med Jernbaneverkets anstrengte ressurs- situasjon innen jernbanefagene, har ført til at enkelte av de store investerings- prosjektene får en noe forskjøvet planframdrift i forhold til Nasjonal transportplan 2010-2019. Sandbukta – Moss – Kleberget er et av disse prosjektene. I Nasjonal transportplan er det avsatt 250 mill. kroner i planperioden 2010-2013 til oppstart av prosjektet Sandbukta – Moss – Kleberget. Prosjektet var i NTP kostnadsberegnet til i underkant av 3 milliarder kroner. Dette tilsier en høy prioritering i siste seksårsperiode 2014-2019 for å sikre rasjonell anleggsgjennomføring.

Samtidig som bevilgningene til jernbaneformål har økt, har det vært en høy avgang av fagpersonell de siste årene. Dette har ført til mangel på nøkkelkompetanse innen flere kritiske fagområder. Mangelen på kompetanse innen signalfag er i dag begrensende for Jernbaneverkets kapasitet til å planlegge og gjennomføre nye investeringsprosjekter.

Alle signalressurser i Jernbaneverket er nå samlet i en organisasjon for å oppnå bedre ressursutnyttelse, kompetanseoverføring og prioritering. Også i årene som kommer vil det være stort behov for nyrekruttering til flere av de tradisjonelle jernbanefagene på grunn av en ugunstig alderssammensetning og høy naturlig avgang. I Prop. 1 S for 2011 er det gjort nærmere rede for hvilke tiltak Jernbaneverket har satt i gang for å skaffe seg nøkkelkompetanse.

Situasjonen med mangel på bl.a. kritisk nøkkelkompetanse innen signalfagene gjør at planoppgavene må prioriteres svært strengt. Planressurser til større vedlikeholds- og fornyelsestiltak på jernbanenettet med bakgrunn i erfaringene fra sist vinter har høy prioritet. Store planoppgaver som også krever knappe planressurser er bl.a. Follobanen, konseptvalgutredninger for store investeringsprosjekter samt infrastrukturtiltak for å møte ny grunnrutemodell.

Jeg viser ellers til at det i Prop. 1 S for 2011 orienteres om at detaljplanlegging og prosjektering vil bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødvendig plan- kompetanse på plass. Samferdselsdepartementet regner med at dette kan skje senest i 2013.

Jeg viser for øvrig også til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 173 fra Tage Pettersen av 5. november 2010.