Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:332 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 19.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at det ikke utføres flere fedmeoperasjoner ved Aker Sykehus i 2010, som følge av de økonomiske rammevilkårene. Samtidig er ventetider og ventelister for denne behandlingen svært lang, noe som medfører store samfunnsøkonomiske utgifter.
Er statsråden tilfreds med denne situasjonen, og vil hun sørge for at den totale kapasiteten ved Aker og andre sykehus blir benyttet fullt ut i 2011?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at det ikke utføres flere fedmeoperasjoner ved Aker Sykehus i 2010, som følge av de økonomiske rammevilkårene. Samtidig er ventetider og ventelister for denne behandlingen svært lang, noe som medfører store samfunnsøkonomiske utgifter.
Slik HUNT-3 undersøkelsen viser, er Norge i ferd med å utvikle en form for fedmeepidemi, og det er derfor stort behov for å satse på forebyggende tiltak. Uansett så er det nødvendig å sørge for at personer som har utviklet sterk overvekt med behov for fedmeoperasjon blir gitt dette så raskt som mulig.
Undertegnede mener det er behov for å benytte full kapasitet knyttet til fedmeoperasjoner ved Aker og andre sykehus, spesielt sett i lys av de samfunnsøkonomiske faktorene og potensialet for bedret livskvalitet for svært mange mennesker.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til hva hun vil gjøre for å sikre at denne pasientgruppen blir gitt den behandling som er påkrevd uten å måtte vente i det som må betegnes som ekstremt lang tid.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forekomsten av overvekt og fedme er økende både blant barn og voksne i Norge. Når vi samtidig vet at fedme øker risikoen for å utvikle for eksempel diabetes og hjerte- og karsykdommer er det klart at økningen er bekymringsfull og en betydelig utfordring for helsetjenesten og helsemyndighetene. Jeg er derfor enig med representanten i at det er viktig å satse på forebyggende tiltak. Endrede kostvaner og økt fysisk aktivitet er viktige tiltak for pasienter med overvekt og fedme, og mange trenger også individuelt tilrettelagt oppfølging.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at de gjennom flere år har hatt fokus på å utvikle et godt tilbud til mennesker med sykelig overvekt. Tilbudet er fortsatt under nøye vurdering for å finne det riktige nivået både på operasjonskapasitet og behandlingstilbud innen livsstilsendring. Tiltak rettet inn mot livsstilsendring og forebyggende helsearbeid er tiltak som intensiveres i hele regionen i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Operasjon er ingen enkel løsning for å få redusert vekten til et nivå som ikke representerer helsefare, og bør som hovedregel være en siste utvei. Pasientene trenger grundig forberedelse av 1-2 års varighet. Samtidig er komplikasjonsfaren betydelig ved denne type operasjoner grunnet ofte dårlig almenntilstand i pasientgruppen. En grundig forberedelse både fysisk og mentalt, samt noe vektreduksjon, er svært ofte nødvendig. Etter operasjonen vil det i de fleste tilfeller være nødvendig med livslang oppfølging, bl.a. for å forhindre mangelsykdommer. Alle regionale helseforetak, inkludert Helse Sør-Øst RHF, har bygget opp en betydelig kapasitet innen fedmeoperasjoner, i tråd med styringskrav i Oppdragsdokumentet.

Når det gjelder spørsmålet om Oslo Universitetssykehus Aker og de økonomiske rammevilkår, vil jeg minne om at den totale økonomiske rammen til de regionale helseforetakene fastsettes hvert år i statsbudsjettet. Den består av et rammetilskudd (basisfinansiering) og et aktivitetsbasert tilskudd (ISF-ordningen). Finansiering av spesialisthelsetjenesten skal understøtte de regionale helseforetakenes sørge-for-ansvar. Deler av helseforetakenes budsjett er knyttet til antall pasientbehandlinger (ISF-ordningen). Prioriteringene som gjøres med hensyn til hvilke pasienter som skal behandles, og hva slags behandling den enkelte pasient gis, skal imidlertid være uavhengig av de aktivitetsbaserte tilskuddene. Innsatsstyrt finansiering er således ikke et verktøy for å prioritere mellom pasientgrupper eller behandlinger. Det medfører at dersom Oslo Universitetssykehus Aker har pasienter som etter prioriteringsforskriften er rettighetspasienter med en individuelt fastsatt behandlingsfrist, så er ikke finansiering et argument for å utsette behandlingen. Det er den medisinskfaglige vurderingen og forsvarlighetskravet som skal ligge til grunn i det enkelte tilfellet.

Helse Sør-Øst RHF vil, som et ledd i forberedelsene til oppdrag og bestilling i foretaksgruppen for 2011, nøye vurdere om kapasiteten innen operasjoner for sykelig overvekt bør økes.