Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:349 (2010-2011)
Innlevert: 22.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 30.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Stavanger Aftenbladet melder 17.11.10 at Petroleumstilsynet (Ptil) ikke har gjennomført en egen gransking av hendelsen på Gullfaks C, men at de har gjennomført fire tilsynsbesøk siste to år. Slike tilsyn varsles i god tid, men YS-leder i Statoil sier Ptil bør gjennomføre uanmeldte besøk. Pressetalskvinne Inger Anda i Ptil sier de ikke kan det siden Ptil ikke disponerer egne helikopter.
Vil statsråden ta noen initiativ for at Ptil skal kunne gjennomføre uanmeldte tilsyn offshore?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: En bærende tanke bak HMS-regelverket i petroleumssektoren er at næringen selv er ansvarlig for å ivareta et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdommer reduseres. Ptil skal gjennom tilsyn følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten ivaretar sitt ansvar.

Ptil benytter i denne forbindelse flere ulike tilsynsmetoder, så som revisjoner, verifikasjoner, granskinger, samtykker, kartlegginger, men også dialog med næringen i form av møter og faglige seminarer mv. Tilsynet styres ut fra risikobetraktninger. Dette innebærer at tilsynsaktiviteter rettes inn mot de sider ved aktiviteten hvor risikoen vurderes som høyest. Ptil utarbeider hvert år en tilsynsplan som beskriver hvordan tilsynet skal prioriteres i løpet av året. Her tas det blant annet utgangspunkt i myndighetenes egne prioriteringer av satsingsområder, aktørenes aktivitetsplaner, ulykker og hendelser samt innspill fra samarbeidsetater innenfor HMS-regelverket.

Petroleumsnæringen er en høyteknologisk og komplisert virksomhet hvor elementer som et velfungerende styringssystem, solide risikoanalyser, ledelsens prioriteringer og engasjement og klare retningslinjer for plassering av ansvar og roller er avgjørende betingelser for sikker drift. For å sikre et effektivt tilsyn som resulterer i varige forbedringsaktiviteter, er det slike forhold Ptil må gå inn på i sin dialog med næringen.

Oppfølging av slik forhold gjøres mest effektivt i forbindelse med revisjoner av styringssystemene. En effektiv revisjon forutsetter imidlertid grundige forberedelser i form av innhenting og gjennomgang av styrende dokumenter og dialog med tilsynsobjektet. Under revisjonen vil det bli foretatt såkalte verifikasjoner for å sikre at det som kommer frem gjennom dokumentasjon og intervjuer stemmer med virkeligheten. Arbeidstakernes representanter har rett til å delta under tilsynsaktiviteter og er generelt en viktig kilde til kunnskap ved Ptils oppfølging av virksomheter.

Et uanmeldt tilsyn vil måtte gjennomføres på et begrenset kunnskapsgrunnlag og er ikke på samme måte egnet for å utfordre sentrale problemstillinger ved selskapets virksomhet. Slik sett har uanmeldte tilsyn klare likhetstrekk med tilsynsordningen før internkontrollprinsippet ble innført i ca. 1985. Tilsynet var den gang preget av fokus på tekniske og detaljerte forhold, og ikke overordnede prinsipper som ledelsens engasjement og evnen til å lære av ulykker og nestenulykker.

Videre er det grunn til å merke seg at Ptil er et bransjetilsyn kun for petroleumsvirksomhet, hvilket sikrer at alle aktørene i næringen er gjenstand for en tett oppfølging. Aktørene har hovedansvaret for at virksomhetene drives forsvarlig, og det er generelt en høy grad av tillit til at sikkerhet er høyt prioritert. Uanmeldte tilsyn anses imidlertid som et mer relevant virkemiddel i bransjer hvor antallet virksomheter gjør at den enkelte aktør sjeldnere følges opp gjennom ordinært tilsyn og hvor erfaringer kan tilsi større utfordringer med hensyn til vilje og evne til etterlevelse av regelverket.

Med bakgrunn i ovenstående ligger det fast at hovedinnretningen på tilsynet vil være forberedte og varslede tilsynsaktiviteter. Petroleumstilsynet har imidlertid en avtaleordning med oljeselskapene om at tilsynet kan møte opp på helikopterbasen med rett til å bli med helikopteret til innretningen for å gjennomføre uanmeldte tilsyn. Det anses på det nåværende tidspunkt ikke nødvendig med ytterligere ordninger for å tilrettelegge for uanmeldte tilsyn, for eksempel at Petroleumstilsynet skal disponere egne helikoptre.