Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:335 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 19.11.2010
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 25.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Stavanger Aftenblad skriver 18.11.10 at Petroleumstilsynet (Ptil) unnlot å granske en alvorlig hendelse på Gullfaks C i vår. Først da Statoil kom med sin gransking, kalte Ptil inn til et møte som resulterte i at Statoil stanset boreaktivitet på Gullfaks. APs stortingsrepresentant Eirin Sund sier hun "tar de for gitt at Statoils gransking er laget i dialog med Ptil og etter de krav myndighetene stiller."
Ble Statoils gransking gjennomført i dialog med Ptil?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Statoil opplevde under boring av brønn 34/10-C-06A på Gullfaks C flere tilfeller av ustabilitet og senest tap av brønnkontroll 19. mai 2010. Dette resulterte i en langvarig operasjon med det utfall at brønnen ble plugget igjen i juli 2010. Petrolumstilsynet (Ptil) fulgte utviklingen tett, både under hendelsen og etter denne.

Selskapets plikt til å følge opp hendelser

Regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten krever at den ansvarlige (operatøren) skal granske inntrufne fare- og ulykkessituasjoner som opptrer hyppig eller som har stor faktisk eller potensiell konsekvens. Hendelser av mindre alvorlig karakter er det normalt å kalle for avvik, og i disse tilfellene vil selskapet ha en selvstendig plikt til å analysere/finne årsakene til avviket og iverksette korrigerende tiltak. Både plikten til å granske og til å behandle avvik er utslag av en gjennomgående tankegang om at det er den som driver aktiviteten som er ansvarlig for å drive forsvarlig og også nærmest til å finne årsakene til det som går galt. Statoil har på denne bakgrunn gjennomført en gransking av hendelsen på Gullfaks C. Myndighetenes oppfølging kommer i tillegg til selskapet egen oppfølging.

Ptils oppfølging

Ptil har fulgt opp hendelsen med tap av brønnkontroll på Gullfaks C tett, og har gjennomført flere ulike aktiviteter rettet mot å klarlegge årsaksforholdene rundt hendelsen.

Oppfølgingen har vært rettet mot hvordan Statoil har håndtert hendelsen, og mot selskapets planlegging og gjennomføring av brønnarbeidet. Ptil har i dette arbeidet hatt dialog med Statoil, så vel som de øvrige rettighetshaverne på Gullfaks. Ptil har hatt tett oppfølging av Statoils innsats for å gjenopprette barrierer og sikre brønnen.

Ptil gjennomførte i tidsrommet 8. – 15. oktober 2010 et tilsyn med Statoils planlegging av brønn 34/10-C-06A. Tilsynet omfattet intervjuer med personer med sentrale roller knyttet til planlegging av brønnen, og gjennomgang av relevant dokumentasjon fra planleggingsprosessen for å belyse krav, vurderinger og beslutninger som lå til grunn for gjennomføring av arbeidet.

Ptil har også fulgt opp Statoils interne gransking av hendelsen. Rapporten fra denne granskingen ble overlevert Ptil 5. november og resultatene og konklusjonene herfra er vurdert i forhold til Ptils videre oppfølging.

Granskning er et blant flere mulige virkemidler Ptil kan benytte i forbindelse med tilsynet. I denne saken har Ptil over flere måneder hatt en løpende dialog med selskapet, gjennomført et tilsyn på 7 dager mot den aktuelle brønnoperasjonen og i tillegg foretatt en gjennomgang av selskapet egen granskning. I slike tilfeller kan de ”normale” tilsynsaktiviteter bli så grundige at de kan sammenlignes med en granskning.

Ptil har i forkant av granskningen mottatt Statoils mandat for granskning for eventuelle kommentarer. Ptil ga sine kommentarer til mandatet 14. juli 2010. Det fremgår således at Ptil har fulgt Statoils oppfølging og gransking av hendelsen på Gullfaks C tett, og at det parallelt er gjennomført et meget grundig tilsyn. Dette har også ført til strenge reaksjoner og krav til oppfølging fra Ptils side.