Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:337 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 19.11.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 26.11.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Sjømatnæring er i stadig vekst hvor bl.a. Østen fremstår som et marked med et enormt fremtidig potensial. Markedet nås mest effektivt med flyfrakt. Imidlertid fraktes enorme mengder laks fra anlegg i nord på bil til internasjonale flyplasser eller til Gardermoen for videre transport.
Hva kan statsråden og eventuelt virkemiddelapparatet bidra med for at eksempelvis lufthavnene i Evenes, Bodø og ev. andre lufthavner i nord kan benyttes som destinasjoner for direkte flyfrakt til Østen eller andre kontinent?

Begrunnelse

Enorme mengder med i hovedsak laks kjøres på trailer fra den nordlige landsdel til lufthavner i utlandet for videre forsendelse til kontinentet. Flyfrakt til diverse land i Asia har vært meget vellykket. Særlig for fersk fisk som har den største markedsvekst, er flyfrakt eneste alternativ. Imidlertid vil flyfrakt fra lufthavner nær produsentene kunne bidra til å gjøre sjømatnæringens muligheter i markedet enda bedre, i og med at tiden fra slakt til fisken når markedet i Asia vil kunne forkortes kraftig. Av ulike grunner har det hittil vært lønnsomt å benytte lufthavner i utlandet eller i stor avstand fra slakteriene i nord, på tross av at det i nord ligger lufthavner som uten vanskeligheter vil kunne betjene flyfrakt til Østen. Kvalitetsgevinsten ville kunne bli betydelig ved å bruke lufthavner i nord. Vei og klima utfordringen er også en faktor som må vektlegges i målet om å få til lokal flyfraktløsning.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg har forståelse for at flyfrakt direkte fra Nord-Norge til markedsland er svært interessant som transportløsning for næringen i og med at land i Asia, Russland og USA importerer stadig mer laks fra Norge. Veinettet vil belastes i mindre grad, og det er kanskje mulig med returcargo med fly som ellers ville ha gått tomme tilbake til opprinnelseslandet. Næringen vil spare tid og produktene kan presenteres i markedet raskere etter slakting.

Det å opprette direkte flyforbindelse mellom flyplasser i Nord-Norge og diverse markedsland må være et ønske som er sterkt forankret i næringen dersom det skal være mulig å realisere. Det vil i denne forbindelse være avgjørende at tilstrekkelig kvantum kan eksporteres regelmessig før en eller flere flyruter etableres. Mulige flyfraktprosjekter må utredes og genereres etter ønske fra sjømatbedrifter som ledd i deres markedsstrategier.

Prosjektene må forutsettes å oppnå lønnsomhet. I hvilken grad virkemiddelapparatet kan bidra må bli en sak mellom et eller flere mulige godt dokumenterte prosjekter og aktører innenfor virkemiddelapparatet. Søknad om lån og eventuelt tilskudd kan eksempelvis rettes til Innovasjon Norge. I denne forbindelse vil jeg minne om at myndighetene er ytterst restriktive i forhold til å subsidiere laksenæringen.

Når det gjelder fysisk tilrettelegging for direkte flytransport av fisk fra flyplasser i Nord-Norge er dette et spørsmål som må rettes til Samferdselsministeren.