Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:340 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Finnfjord smelteverk er allerede i gang med omfattende miljøinvesteringer, til tross for uavklarte statlige rammevilkår når det gjelder industrikraftregime og ES-notifisering av Enova-støtte.
Hva er status med hensyn til ESA-notifisering av disse ordningene?

Begrunnelse

Finnfjord smelteverk forhandler sammen med Norske Skog og Fesil med Statkraft om nye langsiktige kraftkontrakter. Alle selskapene står uten noen langsiktig avtale fra 1. januar 2011. Det haster derfor med å få på plass disse rammebetingelsene.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: ESA-notifiseringen av Enova-støtte gjelder et felles sett med retningslinjer for statsstøtte til fornybar energi og energieffektivisering i alle EU-land og EFTA-land. Disse retningslinjene følges av Enova.

Retningslinjene sier at støtte til enkeltprosjekter over en viss størrelse skal godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan. Det er den prosessen som nå gjennomføres for en rekke saker hvor Enova har tildelt støtte.

Håndteringen av enkeltprosjektene skjer av Enova. Det har vært en tett dialog med overvåkningsorganet om oppfølging av disse sakene. Siden regelverket er nytt både for Enova og overvåkningsorganet, har det vært behov for en rekke avklaringer. Dette har vært tidkrevende.

Departementet har gitt uttrykk overfor overvåkningsorganet at vi har behov for en rask avklaring av sakene. Vi har ikke mottatt signaler som tilsier at disse prosjektene ikke kan få den støtten de er lovet.

Når det gjelder den vedtatte garantiordningen for kraftintensiv industris kraftkjøp ligger denne under Nærings- og handelsministerens ansvarsområde. Jeg har derfor forelagt spørsmålet for Nærings- og handelsdepartementet som opplyser følgende:

”Garantiordningen skal være på ordinære forretningsmessige vilkår og innenfor EØS-avtalens rammer. Regjeringen har kontakt med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om ordningen. Notifikasjon av ordningen ble sendt til ESA via Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet den 22. september 2010 med den rammen som presenteres i Prop. 1 S (2010-2011). ESA oversendte i brev av 9. november 2010 spørsmål til ordningen med svarfrist 7. desember 2010. Ordningen kan iverksettes så snart notifikasjonsprosessen overfor ESA er avsluttet."