Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:341 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden følge opp sitt løfte om å legge frem proposisjon om oppstart Gulli-Langåker uten videre opphold, slik at anleggsstart skjer våren 2011?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål nr 1153 fra sesjonen 2009-2010 om når stortingsproposisjon for igangsetting av strekningen Gulli-Langåker kunne forventes. Da svarte statsråden følgende:

"Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 968 av 13. april 2010, er arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet E18 Gulli – Langåker i sluttfasen. Videre ble det opplyst at det i prosjektets fremdriftsplan er lagt opp til anleggsstart på hovedprosjektet våren 2011. Dette vil kreve vedtak i Stortinget ved årsskiftet 2010/2011. Jeg tar derfor sikte på å legge saken fram for Stortinget i løpet av høsten, slik at dette skal være mulig."

Jeg har ikke registrert at statsråden har fulgt opp dette løftet så langt. Og dersom en skal ha tid til å behandle denne saken i Stortinget på denne siden av årsskifte, hvilket statsråden selv mener er en forutsetning for planlagt byggestart, er tiden i ferd med å renne ut.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan opplyse at saken er til behandling mellom berørte departementer, men at det er nødvendig med noen avklaringer før saken legges fram for Stortinget. Samferdsels- departementet vil legge fram en proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli – Langåker så snart de nødvendige avklaringene foreligger.