Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:342 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 29.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Teknisk Ukeblad skriver på nett 19.11.10 at "Miljøverndepartementet ber miljø- og helsemyndighetene undersøke om det er sammenheng mellom biodiesel og helsefare." Regjeringen følger dermed opp forskningen som indikerer at biodiesel i kombinasjon med vanlig diesel genererer nye og hittil ukjente og mer skadelige utslipp.
Hvordan ser regjeringen på praktiseringen av "Føre var"-prinsippet når regjeringen fastholder økt omsetningspåbud samtidig med at man er bekymret for helseeffekter av produktet?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet tok initiativ overfor Helse- og omsorgsdepartementet så snart vi ble kjent med de mulige helseeffektene fra biodrivstoff som har blitt omtalt i media de siste par ukene. Våre to departementer har gitt Klima- og forurensningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å samarbeide om å se nærmere på problemstillingene og komme tilbake til oss med en vurdering og en anbefaling om eventuelt videre oppfølgingsbehov. De skal rapportere tilbake til oss innen 14. januar neste år. Forslag om en forskriftsendring som blant annet omhandler opptrapping av det nasjonale omsetningspåbudet for biodrivstoff er nylig sendt på høring med høringsfrist 10. januar 2011. Tilbakemeldingen fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet om mulige helseeffekter vil bli tatt med i vurderingen før det blir fattet noen endelig beslutning i høringssaken. For øvrig er det slik at internasjonale drivstoffsstandarder tillater lavinnblanding av biodrivstoff i ordinær diesel og bensin. Uavhengig av om Norge hadde hatt et eget omsetningspåbud eller ikke, ville derfor drivstoffbransjen ha lov til å lavinnblande biodrivstoff i standard diesel og bensin. Norske myndigheter ville med dagens regelverk ikke ha muligheter til å forby slik lavinnblanding.