Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:345 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det finnes i dag svært få behandlingssteder for ME-pasienter. Ifølge ME-foreningen har Sølvskottberget et unikt tilbud til personer med ME. De tilbyr døgnopphold i 6 uker. Dette er et godt rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av evalueringer og tilbakemeldinger har Sølvskottberget de senere år utarbeidet et tilpasset program for ME-pasienter. Ifølge media vil ikke Helse Sør-Øst forlenge avtalen med Sølvskottberget i 2011.
Vil statsråden tillate at dette tilbudet forsvinner?

Begrunnelse

Det eksisterer svært få, knapt noen, tilpassede og egnede helsetilbud i institusjon til denne pasientgruppen. Fra 2008 har Helse Sør-Øst hatt midler og oppdrag fra HOD om å etablere 10 tilpassede sengeplasser for de sykeste ME-pasientene. Disse sengeplassene er nå, med statsrådens aksept, blitt redusert til 2, men de er ennå ikke etablert eller kommet i drift. Det er oppsiktsvekkende dersom statsråden aksepterer at Helse Sør-Øst avvikler avtalen med Sølvskottberget. Denne pasientgruppen har behov for flere tilbud, ikke færre.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget. Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngåelse i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfasen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %), pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst har videre informert meg om at tilbudet til pasienter med utmattelsestilstander vil være en del av den nye avtaleporteføljen. Kjøp av rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst har en økonomisk ramme på om lag 880 mill. kroner per år og med en avtalelengde på 4 år i alle tilbudte avtaler.

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvilke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er adgang til å klage på tildelingen. Helse Sør-Øst vil derfor ikke gå i detalj på innretningen på tilbudene før klagebehandlingen er avsluttet.

Som representanten kjenner til, er tilbudet til pasienter som er rammet av CFS/ME et prioritert område for regjeringen. I tillegg til midler som brukes lokalt og regionalt, er det siden 2007 bevilget 5 mill. kroner årlig til dette arbeidet. Jeg har mottatt informasjon fra både Helsedirektoratet, tjenesten og pasientgrupper om at det er gjort et betydelig arbeid mange steder i helsetjenesten.

En rapportering fra de regionale helseforetakene til departementet viser at det er tilbud om utredning i alle helseregioner. I tillegg arrangeres det lærings- og mestringskurs til pasienter med CFS/ME. Helse Sør-Øst RHF har etablert en ME-poliklinikk og et eget ambulant team for oppfølging av pasienter med CFS/ME. Sykehuset Innlandet HF har etablert en landsdekkende ME-telefon som et lavterskeltilbud knyttet til lærings- og mestringssenteret. Her kan både pasienter, pårørende og helsepersonell få råd og veiledning om sykdommen. Det er videre besluttet å etablere to sengeplasser ved Oslo universitetssykehus HF til utredning av pasienter som ikke kan nyttiggjøre seg det polikliniske tilbudet. De som ikke kan flyttes vil få tilbud fra et ambulant team. I Helse Midt-Norge RHF er tilbudet til pasientgruppen styrket gjennom etablering av tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud ved St. Olavs hospital HF. Rapporteringen viser at det i Norge er opprettet tilbud til ME-pasienter ved flere private rehabiliteringssenter - herunder Hysnes Helsefort, Frihamnsenteret, Sølvskottberget og Cato-senteret. Kommunene har ansvar for å tilby nødvendige helsetjenester til innbyggerne i sin kommune uavhengig av diagnose. Jeg er kjent med at det i noen kommuner er opprettet pleieplasser til de aller sykeste pasientene.

For å få en systematisk oversikt over tilbudet til pasientgruppen har Helsedirektoratet fått i oppdrag å evaluere den nasjonale satsingen og gi en status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge slik at tilbudet kan bedres. Rapporten, inkludert en tilråding fra Helsedirektoratet, skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av januar 2011. Helsedirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å oppsummere det som finnes av ny kunnskap om utredning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME. Ny kunnskap og kliniske erfaringer vil kunne bidra til at man i større grad kan gi råd og anbefalinger om utredning og behandling av denne pasientgruppen. Rapporten skal være ferdigstilt innen utløpet av 2. tertial 2011. Rapportene vil være viktige i det videre arbeidet med å bedre tilbudet til pasienter med CFS/ME.

Når det gjelder etableringen av sengeplasser ved Oslo universitetssykehus, er dette, som representanten påpeker, etter en faglig vurdering redusert til to plasser. Helse Sør-Øst har informert meg om at Oslo universitetssykehus er i gang med å intervjue aktuelle kandidater til legestillingen, og håper å få besatt denne så snart som mulig. Helse Sør-Øst RHF hadde møte med Oslo universitetssykehus 14.10.2010 vedrørende status på oppstart av tilbudet. Helse Sør-Øst har forsikret meg om at tilbudet prioriteres i tråd med føringene i Oppdragsdokumentet.