Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:347 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakkens svar på spørsmål fra undertegnede 5. mai i år, samt statsrådens redegjørelse til Stortinget fredag 19. november der det gjøres greie for at Bufdir er bedt om å iverksette et samarbeid med ideelle aktører om rekruttering av fosterhjem.
Vil dette medføre økt bruk av ideelle aktører når fosterhjem skal rekrutteres i framtiden?

Begrunnelse

Det har vært en kraftig økning i antall barn som venter på fosterhjem i løpet av det siste året. Dette er svært alvorlig. Ideelle organisasjoner har rapportert om at de ønsker å drive rekruttering av fosterhjem, men får signaler fra Bufdir om at dette ikke er ønskelig. Motvilje fra direktoratet har vært oppfattet som et hinder for utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Selv i områder hvor ideelle organisasjoner fra før er tildelt en viktig rolle i rekruttering og drift av fosterhjem, signaliserer BUF-etat at de i stedet vil bygge opp full kapasitet i egen regi. Statsrådens uttalelser i Stortinget om dette må oppfattes slik at organisasjonene skal få andre signaler i tiden fremover, og at det dermed vil bli økte bruk av ideelle aktører når det gjelder rekruttering og drift av fosterhjem.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Vi er i en situasjon der vi trenger flere fosterhjem. Til tross for at mange fosterhjem er klargjorte for plassering, venter i overkant av 170 barn på å få et fosterhjemstilbud. Ulike forhold - som for eksempel ønske om geografisk nærhet (eller avstand) til foreldrehjemmet, eller at barna har særskilte behov, kan føre til at den rette familien ikke er å finne i fosterhjemsbanken. Det er derfor svært viktig at vi har en god oversikt over alle tilgjengelige fosterfamilier, enten disse er rekruttert av det offentlige eller av private aktører.

Det viktige er at kvaliteten på det samlede fosterhjemstilbudet er godt. Det er en viktig oppgave å få på plass et tilstrekkelig antall gode og stabile fosterhjem. Det skjer blant annet gjennom å prioritere rekruttering av flere fosterhjem, opplæringsaktiviteter, god informasjon og støtte til fosterforeldrene. Fosterbarn er en sårbar gruppe som bør unngå å flytte unødig. Målet er å bygge solide og gode fosterhjem som varer over tid. For å unngå at et velfungerende fosterhjem oppløses, må fosterforeldrene både før og under plasseringen få god informasjon, støtte og veiledning.

Jeg er positiv til alle bidrag som skaffer flere fosterhjem, selv om rekruttering av fosterhjem i utgangspunktet er en offentlig oppgave som tilligger Bufetat. Det er videre den kommunale barneverntjenesten som har ansvaret for godkjenning av fosterhjemmene, for plasseringen av det enkelte barn, og for kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet.

I en situasjon der vi mangler fosterhjem kan staten samarbeide med private, ideelle aktører om rekruttering av fosterhjem. Ideelle aktører har et stort kontaktnett det er viktig å dra nytte av. Bufdir har invitert både Frelsesarmeen og andre ideelle til et samarbeidsmøte for å lære av erfaringene og dele ideene med alle regioner slik at det kan bli et samarbeid med ideelle organisasjoner om fosterhjemsrekruttering.

Vi må samtidig se nærmere på hvordan samarbeidet bør være framover. I arbeidet vil jeg blant annet legge stor vekt på å sikre at de pengene staten bruker på fosterhjem kommer barna til gode.