Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:350 (2010-2011)
Innlevert: 22.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Dersom man ønsker å ta private rehabiliteringsinstitusjoner i bruk på en offensiv måte må det være en målsetting at det faglige mangfoldet disse institusjonene representerer kommer til nytte for pasientene. Det må da være hensiktsmessig også å bidra til spesialiserte tilbud slik tilfellet var for Sølvskottberget.
Mener helseministeren dagens anbudssystem med kontraktsperioder på 1 - 2 år er egnet for slik spesialisering?

Begrunnelse

Sølvskottberget rekonvalesentsenter er en godt etablert virksomhet med plass til 40 pasienter. Etter anbudsrunde for innkjøp av tjenester av Helse Sør - Øst er institusjonen ikke tildelt noen innkjøp, og virksomheten står nå i fare for å bli nedlagt. Vedtaket fra Helse Sør-Øst blir påklaget. Etter at Fron Rehab og Kløverhagen har lagt ned sin virksomhet vil dermed den siste rehabiliteringsinstitusjonen i Gudbrandsdal forsvinne. I forrige anbudsrunde ble Sølvskottberget oppfordret til å gi et tilbud til pasienter med CFS/ME. I denne forbindelse fikk institusjonen tildelt til sammen kr 1,8 millioner i 2008 og 2009 for å bygge opp et spesialisert tilbud. Sølvskottberget har arbeidet aktivt med å utvikle dette tilbudet og har i dag blant annet et 6-ukers mestringskurs for pasienter i nevnte kategori.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget. Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngåelse i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfasen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %), pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst har videre informert meg om at tilbudet til pasienter med utmattelsestilstander CFS/ME) er en del av den nye avtaleporteføljen.

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvilke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er adgang til å klage på tildelingen, og Helse Sør-Øst vil derfor ikke gå i detalj på innretningen på tilbudene før klagebehandlingen er avsluttet. Den økonomiske rammen på anskaffelsen av rehabiliteringstjenester er i Helse Sør-Øst 880 mill kroner og avtalelengden er 4 år for alle avtaler.