Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:351 (2010-2011)
Innlevert: 22.11.2010
Sendt: 23.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Svenske ukependlere som har fått permisjonsvarsel, og som søker om dagpenger fra desember vil stå uten inntekt i minst 19 uker på grunn av lang saksbehandlingstid hos NAV utland Kongsvinger.
Hvordan kan det aksepteres at arbeidsledige EØS-borgere skal vente i 4-5 måneder på dagpenger, og hva mener statsråden at de permitterte arbeiderne skal leve av i ventetiden?

Begrunnelse

Innenfor anleggssektoren er det en utfordring å opprettholde arbeid til alle ansatte i vinterperioden. En virksomhet innenfor denne bransjen har sendt ut permitteringsvarsel til flere av sine ansatte, og noen av disse er svenske ukependlere som har rett på dagpenger fra NAV. Arbeidere som blir permittert fra 01.12.2010 og fra 17.12.2010 fikk beskjed fra NAV Moss at de måtte registrere seg, og føre opp arbeidstid fra allerede fra 16.11 2010, som var den dagen de kontaktet NAV. Ved permittering kan de norske arbeiderne i følge NAV Moss forvente å få dagpenger i løpet av ca. 3 uker, men når det gjelder de svenske ukependlerne må de vente i nærmere 5 måneder.
I et brev til regjeringen tidligere i år krevde ESA svar på hvorfor utenlandske EØS-borgere behandles annerledes enn norske. Overvåkingsorganet var kritiske til hvorfor saksbehandlingen for ikke-norske arbeidstakere på det tidspunktet var på 20 uker. Fremdeles er ventetiden omtrent like lang.
Ideelt sett burde det være kort saksbehandlingstid på denne typen søknader, da alle er avhengig av inntekt for å kunne betjene sine utgifter. Jeg stiller meg derfor sterkt kritisk til at NAV utland Kongsvinger fremdeles har en saksbehandlingstid på 19 uker, noe som får store negative konsekvenser for alle dem som i månedsvis blir stående uten inntekt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er økning i antall søknader om dagpenger som i første rekke har ført til lang saksbehandlingstid. Tallet på mottatte søknader om dagpenger økte kraftig fra om lag 730 saker i 2008 til om lag 3280 saker i 2009. Dette er en økning på nærmere 350 pst. Økningen i tallet på mottatte søknader har fortsatt å øke i 2010. Ved utgangen av oktober var økningen om lag 24 pst sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Til tross for dette opplyser Arbeids- og velferdsdirektoratet at behandlingstid for EØS dagpenger nå er redusert fra 19 uker til 14 uker.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det er iverksatt en rekke tiltak for å få ned saksbehandlingstiden. Det er bl.a. utarbeidet en egen handlingsplan med dette som formål. Av aktuelle tiltak kan nevnes:

- Styrking av bemanningen ved enheten som behandler dagpenger

- Midlertidig bistand fra andre enheter innenfor NAV Internasjonalt

- Gjennomgang av organisasjonen med henblikk på en mer effektiv saksbehandling.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at saksbehandlingstiden for EØS dagpenger fortsatt går ned, og det tas sikte på fortsatt reduksjon av saksbehandlingstiden i 2011. Departementet vil følge utviklingen særskilt på dette området.

Personene denne saken gjelder er ikke bosatt i Norge, men i Sverige. Skulle de ha behov for økonomisk hjelp mens dagpengesøknaden er under behandling, vil de kunne søke om økonomisk støtte i Sverige.

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester vil ikke gi personer som er bosatt og folkeregistrert i Sverige rettigheter til økonomisk støtte i Norge, i påvente av utbetaling av dagpenger. Det vises til konvensjonens artikkel 3. I en eventuell akuttsituasjon vil de imidlertid ha rett til nødhjelp fra NAV.