Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:352 (2010-2011)
Innlevert: 22.11.2010
Sendt: 23.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen har oppfordret privatpersoner og næringslivet til å kjøre mer klimavennlige biler. Selskapet Greenway som driver med utleie av elbiler får likevel ikke støtte fra Innovasjon Norge. Samtidig får en konkurrent støtte.
Ser statsråden noen utfordringer med situasjonen selskapet er i, og hva vil statsråden i så fall foreta seg?

Begrunnelse

Greenway er et selskap som etter det opplyste driver med utleie av elbiler på langtidsleie mot privat og bedriftsmarkedet.
Selskapet søkte i en tidlig fase Innovasjon Norge om støtte til prosjektet vårt, men fikk beskjed om at tjenesteyting faller utenfor kriteriene til Innovasjon Norge i Akershus og Oslo. Konkurrenten Moving City, som er deleid av blant annet Bodø Energi AS, har fått støtte av Innovasjon Norge. Moving City nå etablert kontorer i Oslo.
Greenway opplever det som meget urettferdig at en konkurrent, som konkurrerer om de samme kundene i det samme markedet (Oslo og omegn).
2011 vil sannsynligvis bli et gjennomslagsår for elbilene, og store bilprodusenter som Renault, Citroen, Nissan og Mercedes vil komme med elbiler. Elbilene blir større, med plass til flere og rekkevidden blir bedre.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er kjent med at det er gitt tilsagn om støtte til et selskap som driver utleie av elbiler under ordningen med kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i Nordland. Disse midlene bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, via fylkeskommunen og forvaltes av Innovasjon Norge. Ordningen med kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift er en del av regjeringens politikk for å stimulere til næringsutvikling i de områdene av landet som fikk varig økt arbeidsgiveravgift fra 2003.

Noen ganger kan tildelt offentlig støtte gi utslag i vridning av konkurransen. Tilskuddet til Moving City er imidlertid etter det jeg får opplyst gitt som bagatellmessig støtte – en type støtte som i utgangspunktet regnes som lite konkurransevridende.

Innenfor rammene av de enkelte ordninger lagt til selskapet står Innovasjon Norge selv for vurderingen av den enkelte støttetildeling. Departementet kan ikke gå inn i selskapets behandling av enkeltsaker, og er heller ikke klageinstans for beslutninger tatt av Innovasjon Norge.