Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:354 (2010-2011)
Innlevert: 22.11.2010
Sendt: 23.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Barnepensjon ytes i dag hovedsaklig til barnet er 18 år.
Hva er bakgrunnen for at ordningen ikke gjelder til avsluttet videregående utdanning, og hvorfor er regelverket annerledes når foreldres dødsfall skyldes en arbeidsulykke?

Begrunnelse

Barnepensjon ytes etter hovedregelen til barnet er 18 år. De aller fleste ungdommer tar i dag videregående utdanning og vil være rundt 19 år før denne utdannelsen er avsluttet. Dette gjør at de som er i denne situasjonen opplever at økonomien vil bli sterkt forverret siste året på videregående skole, noe som kan medføre at det også vil gå ut over skoleresultatene. Barnepensjon kan i dag gis til 21 år dersom dødsfallet til foreldre var en arbeidsulykke. For de som har mister en av foreldrene i brå sykdom, ulykke eller lignende vil situasjonen være like vanskelig som for de som mister foreldre i en arbeidsulykke.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Barnepensjon skal sikre inntekt for barn når én eller begge foreldrene er døde. Siden folketrygden ble innført i 1967, har barn vært definert som en person under 18 år i forhold til lov om folketrygd (§ 1-6 i loven). De fleste bestemmelser om stønad fra folketrygden som gjelder barn, følger denne definisjonen som er i samsvar med myndighetsalderen i Norge. Blant annet ytes det barnetillegg til alders- og uførepensjonister som forsørger barn til barnet fyller 18 år, og barnepensjon fra folketrygden når en av foreldrene er død ytes til samme alder. For barn som har mistet begge foreldrene, og som derfor har et særskilt behov for støtte, ytes det barnepensjon til barnet fyller 20 år når barnet har utdanning som hovedbeskjeftigelse.

Det var tidligere bestemmelser om pensjon og ytelser ved yrkesskade i egen yrkesskadetrygdlov. Etter disse bestemmelsene kunne det blant annet gis barnepensjon fram til 21 år hvis barnet var under utdanning.

Bestemmelsene om yrkesskadetrygd ble inkorporert i folketrygdloven fra 1971. Det ble da gitt særlige regler for en rekke ytelser fra folketrygden når skaden eller dødsfallet skyldes yrkesskade. Disse reglene er gunstigere enn de ordinære reglene, og er ment å gi et særlig vern for de arbeidstakerne som blir skadet eller dør i forbindelse med en arbeidsulykke eller yrkessykdom. Dette gjelder også barnepensjon, hvor man tok inn den gunstigere bestemmelsen fra den tidligere yrkesskadetrygdloven om at barnepensjon kan ytes til barnet fyller 21 år, dersom barnet er under utdanning og dødsfallet skyldes yrkesskade. Folketrygdens utgifter ved yrkesskade finansieres for øvrig i hovedsak av arbeidsgiverne gjennom en refusjonsordning.