Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:356 (2010-2011)
Innlevert: 23.11.2010
Sendt: 24.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til debatten i Stortinget den 19. november vedrørende bl.a. tilbudet om rehabilitering til ME-pasientene. Sølvskottberget rehabiliteringssenter, som har bygget opp viktig og unik kompetanse på rehabilitering av ME-pasienter, står i fare for å bli nedlagt fordi de ikke får forlenget sin avtale med HSØ, og pasientene vil miste et unikt tilbud.
Hvilke andre tilbud om slik rehabilitering finnes for denne gruppen på landsbasis, og hva vil statsråden foreta seg for så sikre et godt tilbud til disse pasientene?

Begrunnelse

Sølvskottberget rehabiliteringssenter i Oppland har fått store ressurser fra helsemyndigheten for å utbygge rehabiliteringskompetanse for ME-pasienter. Bakgrunnen er at det er et svært mangelfullt tilbud til denne pasientgruppen på landsbasis. Det er stort behov for denne kompetansen.
Statsråden svarte på et spørsmål om tilbudet til ME-pasienter sitat:

" ...at det er klart at det er viktig at den behandlingen opprettholdes, eller at den i hvertfall ikke legges ned før et tilsvarende tilbud er etablert, det mener jeg er en forutsetning for all type nødvendig behandling" sitat slutt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget. Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngåelse i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfasen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %), pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst har videre informert meg om at tilbudet til pasienter med utmattelsestilstander (CFS/ME) vil være en del av den nye avtaleporteføljen. Kjøp av rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst har en økonomisk ramme på om lag 880 mill. kroner per år og avtalelengden er satt til 4 år i alle avtaler det er gitt tilbud om.

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvilke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er adgang til å klage på tildelingen. Helse Sør-Øst ønsker derfor ikke å gå i detalj på innretningen på tilbudene før klagebehandlingen er avsluttet.

Som representanten kjenner til, er tilbudet til pasienter som er rammet av CFS/ME et prioritert området for Regjeringen. I tillegg til midler som brukes lokalt og regionalt, er det siden 2007 bevilget 5 mill. kroner årlig til dette arbeidet. Jeg har mottatt informasjon fra både Helsedirektoratet, tjenesten og pasientgrupper om at det er gjort et betydelig arbeid mange steder i helsetjenesten.

En rapportering fra de regionale helseforetakene til departementet viser at det er tilbud om utredning i alle helseregioner. I tillegg arrangeres det lærings- og mestringskurs til pasienter med CFS/ME. Helse Sør-Øst RHF har etablert en ME-poliklinikk og et eget ambulant team for oppfølging av pasienter med CFS/ME. Sykehuset Innlandet HF har etablert en landsdekkende ME-telefon som et lavterskeltilbud knyttet til lærings- og mestringssenteret. Her kan både pasienter, pårørende og helsepersonell få råd og veiledning om sykdommen. Det er videre besluttet å etablere to sengeplasser ved Oslo universitetssykehus HF til utredning av pasienter som ikke kan nyttiggjøre seg det polikliniske tilbudet. De som ikke kan flyttes vil få tilbud fra et ambulant team. I Helse Midt-Norge RHF er tilbudet til pasientgruppen styrket gjennom etablering av tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud ved St. Olavs hospital HF. Rapporteringen viser at det i Norge er opprettet tilbud til ME-pasienter ved flere private rehabiliteringssenter - herunder Hysnes Helsefort, Frihamnsenteret, Sølvskottberget og Cato-senteret. Kommunene har ansvar for å tilby nødvendige helsetjenester til innbyggerne i sin kommune uavhengig av diagnose. Jeg er kjent med at det i noen kommuner er opprettet pleieplasser til de aller sykeste pasientene.

For å få en systematisk oversikt over tilbudet til pasientgruppen, har Helsedirektoratet fått i oppdrag å evaluere den nasjonale satsingen og gi en status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge slik at tilbudet kan bedres. Rapporten, inkludert en tilrådning fra Helsedirektoratet, skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av januar 2011. Helsedirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å oppsummere det som finnes av ny kunnskap om utredning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME. Ny kunnskap og kliniske erfaringer vil kunne bidra til at man i større grad kan gi råd og anbefalinger om utredning og behandling av pasienter med CFS/ME. Rapporten skal være ferdigstilt innen utløpet av 2. tertial 2011. Rapportene vil være viktige i det videre arbeidet med å bedre tilbudet til pasienter med CFS/ME.