Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:387 (2010-2011)
Innlevert: 29.11.2010
Sendt: 29.11.2010
Besvart: 09.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å følge opp eierskapet i Uninor, herunder usikkerheten rundt investeringene i India, samt sikre situasjonen for småaksjonærene i Telenor ASA?

Begrunnelse

Media har i en serie oppslag satt fokus på lisenstildeling på mobilnett i India 2008 som nå er under etterforskning grunnet mistanke om korrupsjon. Indiske telemyndigheter har innstilt på å trekke tilbake 69 lisenser, hvorav 8 tilhører Telenors partner, Uninor.
Forskjell på pris for kjøp av 2G-lisensene i 2008 i forhold til beregnet pris på 3G-lisenser i 2010, utgjør ifølge Citigroup, 17 mrd kroner for Telenor, som igjen vil utgjøre 7 kroner per aksje (ca. 8 prosent).
Telenor ASA har investert i overkant av 5 mrd kroner i India. Tap av 2G-lisensene vil medføre stor usikkerhet for Telenor ASA, statens eierportefølje i selskapet samt for et stort antall småaksjonærer som eier aksjer i Telenor ASA gjennom folkeaksjen.
Det stilles også spørsmål om Telenors partner, Uninor, dumper prisene på abonnement for å sikre seg markedsandeler i det indiske telemarkedet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Forholdene som representanten tar opp i sin begrunnelse for spørsmålet, er forhold som nå undersøkes av indiske myndigheter og hvor det ikke er trukket noen konklusjoner.

Etter det jeg forstår knytter undersøkelsene seg til et bredt spekter av selskaper og til lisenstildelinger som er blitt gjort på et tidspunkt før Telenor etablerte seg i India. Det er også høyst uklart hvilket utfall undersøkelsene eventuelt kan få. Jeg vil på grunnlag av dette ikke spekulere i hvilke konsekvenser undersøkelsene som nå gjøres eventuelt kan få for Telenors investering i India gjennom Uninor.

Jeg vil imidlertid vise til at generelt forventer regjeringen at selskapene staten har eierandeler i driver sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk og at de tar samfunnsansvar med hensyn til blant annet etikk, arbeid mot korrupsjon med videre. Jeg viser her til nærmere omtale i blant annet St.meld. nr. 13 (2006-2007) – Et aktivt og langsiktig eierskap og i St.meld. nr. 10 (2008-2009) – Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

Det er selskapets styre og ledelse som har ansvaret for den forretningsmessige driften, herunder håndteringen av denne typen problemstillinger.

Jeg legger til grunn at Telenors styre og ledelse kontinuerlig har et bevisst forhold til samtlige sider av selskapets virksomhet i India, til felles beste for alle aksjonærer i selskapet.