Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:360 (2010-2011)
Innlevert: 23.11.2010
Sendt: 24.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede viser til den pågående prosessen knyttet til Oslo Universitetssykehus. Det er kommet frem at presset knyttet til bruk av deltidsstillinger ved Oslo Universitetssykehus er økende, noe som bekymrer undertegnede sterkt. Dette vil gå ut over både ansatte og pasienter, dersom man ikke rydder opp i dette umiddelbart.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre pasientenes behov for gode helsetjenester, og de ansattes behov for trygge arbeidsplasser i forbindelse med den såkalte osloprosessen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den pågående prosessen knyttet til Oslo Universitetssykehus. Det er kommet frem at presset knyttet til bruk av deltidsstillinger ved Oslo Universitetssykehus er økende, noe som bekymrer undertegnede sterkt.
Undertegnede har tidligere advart mot at osloprosessen er preget av for liten politisk styring og langsiktighet i rammevilkårene. Det er derfor, slik jeg ser det, grunn til å frykte at den pågående prosessen vil gå ut over det faglige og kvalitative tilbudet pasientene har krav på, samt økt grad av sykefravær og redusert trivsel blant de ansatte.
Det vises i denne sammenheng til at regjeringen har gått høyt på banen i forbindelse med bruk av deltidsstillinger på et generelt grunnlag. Undertegnede mener derfor det er beklagelig å være vitne til at statsråden ikke ser ut til å styre osloprosessen i tråd med intensjonen om mindre bruk av deltidsstillinger i helsesektoren. Det er liten grunn til å tro at slike tilstander i helsesektoren er med på å sikre en god og nødvendig rekruttering til disse yrkene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Oslo universitetssykehus HF (OUS) har gjennomført en sammenslåing av de tidligere sykehusene Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Aker sykehus etterfulgt av en endret oppgavefordeling mellom de tre sykehusene. Det er et omfattende omstillingsarbeid som gjennomføres for å oppfylle krav til bedre samordning og ressursbruk i hovedstadsområdet.

I tillegg overføres befolkningen i bydel Alna i Oslo og i Follo fra OUS til Ahus fra 2011. Samlet sett innebærer dette et økt pasientgrunnlag for Ahus på 160 000 mennesker og et tilsvarende redusert pasientgrunnlag for OUS. En god ressursbruk krever at kapasiteten ved de to helseforetakene tilpasses det endrede pasientgrunnlaget.

Ved OUS har det blitt igangsatt et arbeid med å foreslå tilpasninger i vaktplanene som følge av det reduserte pasientgrunnlaget. Enkelte av klinikkene kan ikke videreføre det samme antallet heltidsstillinger når kapasiteten skal tilpasses det reduserte pasientgrunnlaget. Helse Sør-Øst RHF har imidlertid forsikret meg om at de som ønsker det skal få videreført eller økt sin stillingsandel. Det skal derfor legges til rette for løsninger, for eksempel på tvers av poster og klinikker for å sikre videreføring av - eller økte stillingsandeler for helsepersonellet.

Som representanten skriver, er regjeringen opptatt av problemstillingen uønsket deltid. Uønskede deltid, dvs. i tilfeller der arbeidstaker ønsker å øke sin stillingsandel, kan ha flere uheldige konsekvenser, bl.a. knyttet til arbeidstakers tilfredshet og egen forsørgelse, til arbeidsmiljøet, til rekrutteringen til yrket og til en rasjonell bruk av arbeidskraften. Det er derfor i tidligere foretaksmøter stilt krav til at omfanget av uønsket deltid skal kartlegges, og at det skal iverksettes og legges til rette for å øke stillingsandelene for de som ønsker det. De regionale helseforetakene har i den forbindelse identifisert ulike tiltak på arbeidsgivers hånd som bidrar til å redusere uønsket deltid.

Jeg vil følge opp hovedstadsprosessen spesielt og sektoren generelt for å redusere omfanget av uønsket deltid. Jeg vil derfor i de kommende foretaksmøtene med de regionale helseforetakene i januar 2011 kreve at omfanget av uønsket deltid reduseres, og at det skal legges til rette for at de som ønsker det skal få økte stillingsandeler.