Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:362 (2010-2011)
Innlevert: 23.11.2010
Sendt: 24.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Sauebønder bestiller selv øremerkning til sine sauer.
Kan statsråden redegjøre hvordan reglene er, og på hvilken måte kontroll og oppfølging skjer?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Regler for øremerking av sau

Merking av sau er regulert i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe. Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 21/2004, som omhandler opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter.

Hovedregelen er at lam som blir født fra og med 1. januar 2011, i tillegg til dyr født i 2010 og som skal eksporteres, skal merkes med et visuelt og et elektronisk øremerke. Begge øremerkene skal være preget med 7- sifret identifikator (dyreholds-ID) i løpet av 30 dager etter fødsel.

Regelverket gir et unntak for lam som skal slaktes før de er 12 måneder. Det er ikke krav om at disse lammene skal merkes elektronisk, men lammene kan merkes med et godkjent, visuelt øremerke, og et alternativt (ikke godkjent) øremerke. Dersom dyreholder har merket på denne måten, og likevel bestemmer seg for å beholde lammene etter de er 12 måneder som såkalte ”livlam”, må elektronisk øremerke etterbestilles og settes på.

Næringen kan stille strengere krav enn det offentlige regelverket krever – for eksempel i forbindelse med elektronisk merking av alle småfe ved mottak av dyr i slakteri.

Inntil videre har Norge et særnorsk krav som krever at dyr som overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal merkes med et hvitt øremerke innen 7 dager etter ankomst til nytt dyrehold.

Merkebestilling og registrering

Dyreholders merkebestilling foregår direkte til merkeprodusenten. Merkeprodusenten registrerer merkene i merkeregisteret på vegne av dyreholder. Hvis dyreholdet ikke er registrert i Mattilsynets tilsynssystem (MATS), får dyreholder ikke registrert merkene. Merkeprodusenten informerer i så fall dyreholder om dette. Vedkommende dyreholder må så registre dyreholdet hos Mattilsynet. Registrering kan gjøres elektronisk på Mattilsynets skjematjeneste, eller ved at saksbehandler på Mattilsynets distriktskontor, registrerer dyreholdet direkte i MATS.

Registrering i MATS skjer på grunnlag av dyreholders produsentnummer. I MATS har alle småfehold blitt tildelt en 7-sifret dyreholdsID som skal brukes på elektroniske øremerker. Begge øremerkene på et dyr skal bruke samme identifikator (7 sifret nummer).

Tilsyn og kontroll

I henhold til forskrift 14. september 2007 nr 1058 om instruks om minimumskrav for tilsyn med identifikasjon og registrering av småfe, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1505/2006 i norsk regelverk, skal minst 5 % av alle landets småfe og minst 3 % av alle dyrehold som har småfe, kontrolleres årlig. Dyreholdene som blir kontrollerte, velges ut på bakgrunn av en risikovurdering. I 2009 kontrollerte Mattilsynet i underkant av 6 % av alle småfe og en tilsvarende andel av alle dyrehold med småfe.

Ved overtredelse av regelverket kan Mattilsynet nedlegge forbud mot forflytting av dyr til eller fra dyrehold, herunder å slippe dyr på beite. Dyr som ikke lar seg identifisere innenfor en frist fastsatt av Mattilsynet, kan pålegges destruert, jf § 13 i forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe nr 1356 av 30. november 2005.