Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:365 (2010-2011)
Innlevert: 24.11.2010
Sendt: 25.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvor langt er regjeringen kommet i prosessen med å ratifisere Europarådets konvensjon til beskyttelse av barn mot seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep (CETS No 201)?

Begrunnelse

Undertegnede sendte 3. juni skriftlig spørsmål til justisministeren om når regjeringen hadde til hensikt å få ratifisert Europarådets konvensjon til beskyttelse av barn mot seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep (CETS No 201) fra 2007.
Konvensjonen som har tittel "Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse" pålegger Europarådets medlemsland å implementere i sitt nasjonale lovverk å sørge for at personer som gjennom sitt yrke har kontakt med barn, ikke skal være dømt for seksuelle overgrep eller utnyttelse av barn. Norge har ikke ratifisert konvensjonen, og Europarådets parlamentarikerforsamling oppfordrer alle medlemsland å ratifisere denne.
I sitt svar hevdet justisministeren at norsk rett i hovedsak er i overensstemmelse med konvensjonens forpliktelser, men at gjennomføringen likevel vil kreve enkelte mindre tilpasninger.
Justisministeren hevdet videre at det i utgangspunktet tas sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget for samtykke til ratifikasjon så snart straffeloven 2005 trer i kraft. Dersom dette drar ut i tid, hevdet justisministeren at han vil vurdere å foreslå de nødvendige lovendringer i straffeloven 1902, slik at norsk ratifikasjon av konvensjonen ikke forsinkes unødig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For så vidt gjelder behovet for lovendringer og hva som er gjort og gjenstår i så måte viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1333 datert 10. juni i år. Om tidspunktet for ratifikasjon av konvensjonen uttalte jeg den gang at en samtykkeproposisjon ville bli fremmet så snart straffeloven 2005 trer i kraft, men at endringer i straffeloven 1902 ville bli vurdert dersom ikrafttredelse av ny straffelov drar ut i tid.

Planen er fortsatt å ratifisere konvensjonen når den nye straffeloven har trådt i kraft, samtidig som jeg fremdeles er åpen for å endre gjeldende straffelov dersom dette viser seg å ligge langt frem i tid. Tidspunktet for ikrafttredelse av ny straffelov beror først og fremst på når den nødvendige oppgraderingen av politiets datasystem kan ferdigstilles. Politidirektoratet har igangsatt et forprosjekt som skal munne ut i en tidsplan for oppgraderingen. Forprosjektet, som etter planen avsluttes i løpet av 2011, vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om straffeloven 1902 bør endres av hensyn til konvensjonen.