Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:366 (2010-2011)
Innlevert: 24.11.2010
Sendt: 25.11.2010
Besvart: 06.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge media opprettes det for tiden et eget muslimsk konfliktråd i Kristiansand. Et lignende konfliktråd skal ha fungert i Oslo i flere år. Politiet har varslet at de vil sende saker over til rådet, som skal basere seg på sharia-lovgivning. I Oslo gjør også barnevernet det samme.
Hvordan stiller regjeringen seg til opprettelse av denne type parallelle religiøst baserte konfliktråd, og hvilke lovmessige rammer har offentlige organer for overføring av saker til slike råd?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Norsk lov kjenner bare én form for konfliktråd, og det er de 22 konfliktrådene som er opprettet i medhold av konfliktrådsloven. Disse er administrativt og økonomisk underlagt Justisdepartementet gjennom sekretariatet for konfliktrådene. Konfliktrådene forholder seg til norsk lov, og mekler både i straffesaker og i sivile saker. I 2009 ble det henvist 4660 sivile saker og 4633 straffesaker til konfliktrådene. Regjeringen har i de senere år styrket ordningen, både slik at konfliktrådene står rustet til å ta imot nye sakstyper, bruke nye metoder og for at tilbudet kan bygges ut slik at de kan ta imot flere saker.

Jeg er kjent med at det i enkelte religiøse samfunn er etablert meklingsorganer som i dagligtale er kalt konfliktråd. Jeg vil imidlertid understreke at disse ikke er konfliktråd i lovens forstand. Når det i straffeprosessloven § 71a heter at påtalemyndigheten på nærmere vilkår kan overføre straffesaker til mekling i konfliktrådene, gjelder dette bare de 22 konfliktrådene som er nevnt ovenfor. Vilkårene for slik overføring er at påtalemyndigheten, etter å ha behandlet påtalespørsmålet, kommer til at straffeskyld anses bevist, og den fornærmede og den siktede samtykker i mekling. Mekling er da et alternativ til at saken strafforfølges på annen måte. Når det gjelder sivile saker, er konfliktrådsbehandling basert på frivillig deltakelse.