Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:367 (2010-2011)
Innlevert: 25.11.2010
Sendt: 26.11.2010
Besvart: 02.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan Statsråden garantere at det ikke foregår prostitusjon i Norske fengsler?

Begrunnelse

Jeg har fått flere henvendelser på medias rapport om prostitusjon i Bergen fengsel. Blant disse er en tidligere ansatt i kriminalomsorgen som bekrefter at det forgikk prostitusjon i bl.a. på Ullersmo. Det ble i dette tilfelle også levert evalueringsrapporter om dette. Den gangen ble det tatt grep for å utelukke at det skulle kunne skje igjen. Når jeg så ser at samsoning igjen har ført til spekulasjon og påstander om prostitusjon, samt at statssekretær Moland Pedersen sier at dette ikke er kjent skjer, mener jeg at Justisministeren må kvalitetsikre disse uttalelsene. Et tankekors er det også at prostitusjon ikke nødvendigvis må skje mellom kvinnelige og mannlige innsatte, men skjer også blant innsatte av samme kjønn. At narkotikatilgang innenfor murene bidrar til å skape et marked på prostitusjonsområdet er det ikke tvil om.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalomsorgen skal sikre at kvinner og menn får et likeverdig tilbud under frihetsberøvelsen. Normalitetsprinsippet er et av flere bærende prinsipper i straffegjennomføringen. Det innebærer at soning i fengsel så langt som mulig skal være lik tilværelsen ute i samfunnet.

I Norge er det tre kvinnefengsler. Videre har åtte fengsler avdelinger/plasser for både kvinner og menn. I tillegg har 17 fengsler for mannlige innsatte i løpet av 2009 sporadisk tatt i mot kvinnelige innsatte.

Kriminalomsorgen er særlig oppmerksom på utfordringer som kan oppstå når innsatte av begge kjønn soner i samme fengsel. Kriminalomsorgen kjenner ikke til tilfeller hvor anmeldelse for kjøp av seksuelle tjenester mellom menn og kvinner har vært aktualisert ved noen av fengslene i de senere år.

I brevet fra stortingsrepresentant Michaelsen henvises det til prostitusjon som skal ha foregått ved Ullersmo og Bergen fengsel. Ullersmo fengsel hadde på åttitallet i en periode en enhet for langtidssonende kvinner. Da det ble sannsynliggjort at prostitusjon hadde forkommet, og det var komplisert å foreta bygningstekniske forebyggende tiltak, ble avdelingen etter kort tid avviklet.

I Bergen fengsel har det gradvis skjedd en innstramming i omfanget av kontakt mellom kvinner og menn de senere år. I 2005 foretok fengslet en sterkere adskillelse mellom kvinner og menn i avdeling C. Siden muligheten for kontroll av kontakt mellom menn og kvinner var begrenset, ble det bestemt at to boenheter skulle adskilles fra resten av boenhetene og være forbeholdt kvinner. Det ble bygget en vegg, som utgjør det fysiske skillet mellom kvinner og menn ved avdelingen. Det ble utformet et eget rutinesett for kvinnene, slik at de bl.a. fikk egne lufte- og treningstider. Senere har kvinnene også fått eget uteareal i tilknytning til sin enhet. Sommeren 2010 fikk kvinnene et eget verksted.

Kvinner har mulighet til å delta på fellesaktiviteter sammen med menn, som for eksempel skole og kulturarrangementer. Disse aktivitetene utføres med tilsyn av tjenestemenn.

Når det gjelder soning i overgangsboliger og fengsler med lavere sikkerhetsnivå, er mulighetene for kontinuerlig kontroll noe lavere. Sikkerheten ivaretas blant annet ved tilsattes relasjoner med innsatte. I sommer kom en bekymringsmelding fra åpen avdeling ved Bergen fengsel. Det ble fremsatt beskyldninger om seksuelle tilnærmelser fra en bestemt innsatt mot en kvinnelig innsatt. Dette ble øyeblikkelig fulgt opp av fengslet. Ledelsen ved Kriminalomsorgen region Vest uttaler at i de 20 årene som Bergen fengsel har gjennomført straffegjennomføring for kvinner og menn, har det aldri blitt registrert eller sannsynliggjort prostitusjon mellom mannlige og kvinnelige innsatte.

I høst anmeldte ledelsen ved Bergen fengsel et mulig tilfelle der en mannlig innsatt kan ha vært utsatt for overgrep av en annen mannlig innsatt. Saken er for tiden under etterforskning ved Hordaland politidistrikt.