Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:372 (2010-2011)
Innlevert: 25.11.2010
Sendt: 26.11.2010
Besvart: 03.12.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil utenriksministeren sørge for at kvinner som anmelder voldtekt i utlandet umiddelbart får hjelp, og automatisk tildeling av bistandsadvokat til hjelp i prosessen knyttet til voldtekten?

Begrunnelse

Norge har i dag ingen spesifikke hjelpetiltak til de som opplever å bli voldtatt mens de befinner seg i utlandet. Voldtekt er en svært alvorlig forbrytelse som ofte innebærer både fysiske og psykiske skadevirkninger. Av disse grunner burde våre utenriksstasjoner ha et apparat klart til de får melding om at norske borgere har anmeldt en voldtekt. Videre burde det være automatikk i at de som har opplevd voldtekten får oppnevnt bistandsadvokat. Jeg har nettopp blitt informert om en jente som ble voldtatt i Australia og som ikke mottok noe hjelp fra utenrikstjenesten da hun ba om det. Dette bør det endres raskt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg fullt ut deler representantens omtale av voldtekt som en svært alvorlig forbrytelse. Utenrikstjenesten yter hvert år konsulær bistand til voldtektsofre i utlandet som kontakter våre utenriksstasjoner og ber om hjelp. Disse sakene får høy prioritet, og ambassadene og konsulatene vil tilby bistand i forbindelse med politianmeldelse, til å skaffe medisinsk og psykologisk hjelp, kontakt med pårørende, domstol, forsikringsselskap, praktisk hjelp i forbindelse med hjemreise, informasjon om Dixi-senteret osv.

Det er frivillig om man vil motta bistand fra utenrikstjenesten. Dersom offeret velger å ikke ta i mot den bistand som tilbys, vil utenrikstjenesten respektere en slik beslutning. Det er grunn til å anta at langt nær alle kvinner som utsettes for voldtekt i utlandet søker hjelp ved norsk utenriksstasjon. Noen av ofrene vil ikke ha noen form for bistand, andre uttrykker at de først og fremst ønsker å returnere til Norge raskest mulig for oppfølging på sitt hjemsted. De som har gyldig reise-/sykeforsikring, vil kunne få bistand fra sitt forsikringsselskap. Svaret på første del av representantens spørsmål er følgelig at norske kvinner som er ofre for voldtekt i utlandet vil få tilbud om bistand fra norsk ambassade så snart utenrikstjenesten blir klar over situasjonen.

Den andre del av representantens spørsmål gjelder juridisk bistand i voldtektssaker i utlandet. Mange land har fungerende bistandsadvokatordninger, og voldtektsofre får tilbud om og bistand fra advokat via lokalt rettsvesen. Dersom offeret av ulike grunner ønsker annen advokatbistand, kan utenriksstasjon bistå med å finne frem til advokat.

Spørsmål om anvendelse av norsk rettshjelp og den norske bistandsadvokatordningen ligger under justisministerens ansvarsområde, og jeg har fått følgende informasjon fra Justisdepartementet:

Den norske ordningen med bistandsadvokat etter den norske straffeprosessloven kapittel 9 a gir advokaten straffeprosessuelle rettigheter etter norsk straffeprosesslov i saker som behandles av norske myndigheter. Hvilke rettigheter en advokat for fornærmede har i forhold til andre lands myndigheter, beror på vedkommende lands regler om de fornærmedes og deres advokaters straffeprosessuelle stilling. Videre kan ikke en norsk advokat uten videre opptre for domstolene i andre land. Hvorvidt en norsk advokat i vedkommende land vil bli tillatt å utøve rettigheter som advokat der, avhenger av vedkommende lands prosess- og advokatlovgivning. Norsk lov kan uansett ikke gi en norsk advokat straffeprosessuelle rettigheter i utlandet. For ordens skyld understrekes det at det er anledning til å oppnevne bistandsadvokat for saker som etterforskes av norsk politi eller som behandles av norske domstoler. Dette er bl.a. omtalt i Ot.prp. nr. 11 (2007–2008) om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte) punkt 7.3.3.

Videre kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus unntaksvis innvilge helt eller delvis fritt rettsråd i saker for utenlandsk domstol dersom de økonomiske vilkår er oppfylt og særlige grunner taler for det, jf. rettshjelploven § 12 annet ledd. Dette kan omfatte bistand til fornærmede i alvorlige straffesaker i utlandet, men normalt er det lagt til grunn at det ikke vil være behov for bistand fra norsk advokat i tilfeller hvor det gis et tilbud om juridisk bistand i det aktuelle landet. I voldtektssaker fra land hvor det ikke finnes noe tilbud om juridisk bistand, eller hvor tilbudet ikke ivaretar grunnleggende rettssikkerhetsbehov, vil imidlertid Fylkesmannen i Oslo og Akershus normalt innvilge rettshjelp. De fleste voldtektsofre som de senere år har søkt Fylkesmannen om rettshjelp etter rettshjelploven § 12, har helt eller delvis fått innvilget søknaden.