Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:374 (2010-2011)
Innlevert: 25.11.2010
Sendt: 26.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Når kan man forvente konkrete tiltak i forbindelse med at likestillings- og diskrimineringsombudet har slått fast at dagens bidragsregler diskriminerer menn?

Begrunnelse

Det vises til artikkel som fremkommer på Aftenpostens nettsider 23.11.10 vedrørende at dagens Bidragsregler diskriminerer menn. Dette er et brudd på likestillingsloven, mener Likestillingsombudet.
Fra artikkelen siteres:

”En mann klaget i oktober 2008 inn reglene for fastsettelse av barnebidrag inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Mannen betalte barnebidrag for to barn han hadde med sin ekskone. Da hans tidligere partner fikk et nytt barn med en ny mann og var hjemme i foreldrepermisjon, gikk hun ned til 80 prosent av sin opprinnelige lønn. Denne lønnsnedgangen gjorde at mannen måtte betale til sammen 1900 kroner mer i bidrag hver måned for de to andre barna.
- Dette viser at retningslinjene for fastsettelse av barnebidrag er i strid med likestillingsloven. Regelverket bør endres, slik at den som skal betale bidrag har en forutsigbarhet for sine økonomiske forpliktelser, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til Aftenposten.”


Bidragsreglene er i utgangspunktet kjønnsnøytralt utformet, men ombudet mener regelverket likevel i praksis fungerer diskriminerende fordi de aller fleste bidragsmottagere er kvinner, mens de fleste bidragspliktige er menn. Tillegg tok kvinner i 2009 ut 88,2 prosent av foreldrepermisjonsdagene. Derfor er det hovedsakelig menn som får økt forsørgerbyrde i en situasjon der ekspartneren er i permisjon med nytt barn. - Det er urettferdig at faren til et barn rammes av valgene hans ekspartner tar når hun får et nytt barn, mener Ørstavik.
Ombudet mener regelverket må endres slik at utgangspunktet er at kvinnen selv og hennes nye partner må bære den økonomiske byrden ved at hun tjener mindre som følge av at hun har fått et nytt barn og har foreldrepermisjon.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) uttalelse av 10. november 2010 innebærer at gjeldende rett på det området uttalelsen gjelder, må vurderes på nytt, blant annet av hensynet til likebehandling av bidragsparter og typetilfeller. Som også uttalt i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 358 fra stortingsrepresentanten Solveig Horne, ber jeg derfor om noe tid til å vurdere uttalelsen fra Ombudet nøye, før jeg tar stilling til hvordan jeg vil følge opp uttalelsen.