Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:380 (2010-2011)
Innlevert: 26.11.2010
Sendt: 26.11.2010
Besvart: 10.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Oslo Hospital har ikke fått ny kontrakt av Helse Sør Øst. Det betyr at et av landets eldste tilbud til psykisk syke legges ned. Oslo Hospital har plasser for personer som er dømt til psykisk helsevern og har etablert et godt tilbud til personer med stor risiko for å utøve vold.
Mener Helse- og omsorgsministeren at utfallet av denne prosessen innebærer en styrking av tilbudet til denne gruppen, og samsvarer det med Olsen utvalgets innstilling?

Begrunnelse

Regjeringen nedsatte et utvalg for å se på årsaken til og mulighetene for å forhindre drap og vold begått av personer med psykiske lidelser, det såkalte Olsen utvalget. Utvalgets innstilling er nå ute på høring. Utvalget har imidlertid kommet med en del forslag og beskrivelser av dagens tilbud som det er god grunn til å lytte til. Blant annet skriver utvalget: "Utvalget mener at de distriktspsykiatriske sentrene og det kommunale tjenesteapparatet i dag ikke er dimensjonert for å ivareta de farligste og mest dyssosiale pasientene med kombinasjonen ruslidelser og annen psykisk lidelse". De anbefaler blant annet: 1. Pasienter med kombinasjonen rusrelaterte diagnoser og for eksempel schizofreni eller dyssosial personlighetsforstyrrelse bør sikres stabil, helhetlig og integrert behandling, 2. Behandlingstilbud tilpasset personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse med stor risiko for å utøve vold, bør utvikles, og 3. Behandlingstilbud for personer med risiko for utøvelse av vold bør utvikles. Oslo Hospital er et av få fagmiljøer som har etablert et tilbud til disse pasientgruppene, der det tilbys behandling over tid. I forbindelse med ny avtale med Helse Sør Øst i 2005 fikk Oslo Hospital beskjed om å bygge opp en slik subakuttavdeling med skjermet avsnitt. Den skulle ha i alt 15 plasser, der 3 plasser er skjermet. Nå kan det virke som om Helse Sør Øst ikke har lagt vekt på betydningen av å videreføre dette tilbudet og fagmiljøet i årets anbudsrunde. Da kan vi risikere at tilbud som Olsen utvalget foreslår utvides, blir lagt ned, før utvalgets arbeid har vært på høring.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har som et prioritert område å sikre videre utbygging og omstilling av det psykiske helsevernet på grunnlag av føringene som er lagt i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Jeg kan forsikre representanten Bent Høie om at jeg også er opptatt av at denne pasientgruppen skal ha et godt og forsvarlig tilbud.

Når det gjelder behandlingstilbud til personer dømt til psykisk helsevern, så har Helse Sør-Øst RHF uttrykt at dette generelt sett blir ivaretatt av behandlingsapparatet som er bygget opp i helseforetak og sykehus innen psykisk helsevern. Dette gjelder både døgnbehandling og senere oppfølging i poliklinikk eller i ambulante tiltak. Helse Sør-Øst understreker også at det er viktig med solid kompetanse i vurdering av voldsrisiko, og at en slik kompetanse må finnes i alle behandlingstilbud på de ulike nivåer som møter pasienter med alvorlig og/eller akutt psykisk lidelse.

Helse Sør-Øst har videre gitt følgende orientering om ivaretakelse av alvorlig syke pasienter innenfor sikkerhetspsykiatrien i regionen:

”Behandling innen sikkerhetspsykiatri er bygget opp på to nivåer i Helse Sør-Øst RHF. Alle sykehusområder/helseforetak har tilbud om sikkerhetspsykiatrisk behandling. I tillegg har regionen et regionalt nivå, Regional sikkerhetsavdeling, som er organisert under Oslo universitetssykehus HF. Det er tett samhandling og godt samarbeid mellom regionalt nivå og de ulike foretak/sykehus samt fengsel og politi. Regional sikkerhetsavdeling har en viktig funksjon når det gjelder ivaretakelse av personer dømt til psykisk helsevern.”

Helse Sør-Øst kan også opplyse at alle stillinger ved Regional sikkerhetsavdeling er besatt, og det rapporteres om god rekruttering til ledige stillinger.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at de er i sluttbehandlingen av klagesakene fra institusjoner som har levert tilbud innen psykisk helsevern. De gir uttrykk for at de gjennom anskaffelsene har ønsket å fortsette sitt positive samarbeid med private institusjoner drevet av frivillige, ideelle organisasjoner/stiftelser. Helse Sør-Øst RHF uttaler følgende i en pressemelding når det gjelder status pr. 6. desember 2010 om kjøp fra private institusjoner:”Som tidligere kjent har resultatene av anskaffelsene ført til at noen institusjoner ikke ble tildelt avtale. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å sørge for gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i hele regionen, og gjør dette i hovedsak gjennom tilbud i egne helseforetak/sykehus og distriktspsykiatriske sentra (DPS), og gjennom supplerende kjøp fra private. - Vi ser imidlertid at resultatene av anskaffelsen innen psykisk helsevern kan føre til noe lavere kapasitet for enkelte pasientgrupper i Oslo, spesielt gjelder dette for alvorlige psykiske lidelser og pasienter som har behov for behandling i et mer skjermet behandlingsmiljø. Helse Sør-Øst RHF har derfor kommet til at det er nødvendig med en kapasitetsøkning innen kjøp fra private institusjoner, og er derfor i gang med å forberede en selvstendig, separat direkteanskaffelse som tar sikte på å gi et forsterket tilbud på sykehusnivå til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, sier Martinsen. Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Oslo Hospital om ivaretakelse av dette. I forbindelse med klagebehandlingene vil Helse Sør-Øst RHF også vurdere hvorvidt det er mulig å øke den generelle kapasiteten i tilbudet til pasientgruppen med alvorlige psykiske lidelser innenfor anskaffelsens økonomiske ramme. Helse Sør-Øst RHF vil presentere disse løsningene, så snart det er fullført en forsvarlig klagebehandling rundt den pågående anskaffelsen.”Jeg forutsetter at Helse Sør-Øst i sitt videre arbeid tar hensyn til både de ulike pasientgruppenes behov og de øvrige føringene som ligger i statsbudsjett og styringsdokument.

Når det gjelder forslag og beskrivelser i NOU 2010:3 ”Drap i Norge 2004-2009” som representanten Bent Høie viser til, vil jeg komme tilbake til dette etter at høringssvarene er behandlet.