Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:385 (2010-2011)
Innlevert: 26.11.2010
Sendt: 29.11.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 03.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til at Kulturdepartementet har finansiell støtte til EF- Education First, og deres lisens til å sende utvekslings studenter til utlandet. Det foreligger i dag utallige eksempler der norske studenter, ofte i USA har blitt truet, misbrukt, utsatt for tyveri og annen fysisk og psykiske lidelser, sågar sexovergrep. Finnes det en oversikt over hvor mange studenter som er "kommet" hjem før tiden.
Hvilke tiltak vil statsråden ta i bruk for at slike episoder ikke skal ramme norske studenter i fremtiden?

Begrunnelse

Det finnes i dag ikke noe norsk lovverk for utvekslingsorganisasjoner som ivaretar studenters interesse, derfor er det svært viktig at organisasjoner som EF- Education First faktisk blir grundig sjekket av departementet, slik at vertsfamilier, sikkerhetsprosedyrer, hjelp i utlandet, støtteapparat eller støttepersoner faktisk både blir sjekket og er tilgjengelig for utenlandsstudenter. Som ofte er under 18 og mindreårige. Det er i dag så mange påstander(bevisførte) om at EF ikke har vært i stand til å overholde sine løfter og forpliktelser overfor "sine" studenter. Dette gjelder både i forhold til kvalitet og ikke minst gjelder det den enkeltes student sikkerhet. Det er nok å vise til en serie oppslag i Norge, på svensk TV, CNN, på internett og i mange Amerikanske media. På grunn av et manglende norsk lovverk som beskytter mindreårige studenter, fortsetter en stadig voksende mengde av mindreårige studenter å havne i utlandet, uten rettigheter eller hjelpeapparat. Selvfølgelig så er det slik at dette dreier som enkeltmennesker, men mengden av enkeltmennesker som har opplevd dette, vitner mer om en fundamental feil og oppfølginger av særdeles EF.
Dette er et stort problem jf. mangelen på lovverk i Norge. I USA så finnes det føderale lover på området, men det er klart at i mange tilfeller så vil statlige lover ha stor betydning og dem er like mange av som det er stater i USA. Hvis departementet ønsker å fortsette sin støtte overfor EF, så bør det, i rettferdighetens navn foreligge en evaluering av EF slik at foreldre og mindreårige studenter faktisk vet hva de velger, denne evalueringen må inneholde: antall studenter som er blitt sendt hjem før avslutning av sine studier, trivsel under oppholdet og pedagogisk innhold og utbytte, og ikke som dag hvor mange kjøper katta i sekken og blir merket med arr i sjelen til evig tid. En annen side som også må være krystallklar. EF er ikke rette instrument til en slik evaluering, den må departementet foreta.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis vil jeg presisere at Kunnskapsdepartementet ikke gir direkte økonomisk støtte til denne typen utvekslingsorganisasjoner. Elever som reiser på utvekslingsopphold i regi av utvekslingsorganisasjoner kan imidlertid få støtte fra Lånekassen. Støtte fra Lånekassen forutsetter at Kunnskapsdepartementet på forhånd har godkjent utvekslingsorganisasjonen som eleven reiser med for støtterett. Det er et vilkår for å få støtte at eleven på forhånd får godkjent det faglige opplegget av sin norske skole, og at eleven dermed ikke må ta et år ekstra ved sin norske skole når han eller hun kommer hjem til Norge.

Slik ordningen er i dag, er det eleven og elevens skole i Norge som på forhånd vurderer om det faglige opplegget er tilfredsstillende. Utvekslingsorganisasjonene legger de praktiske forhold til rette, for eksempel reiser, vertsfamilie og enkelte sosiale og kulturelle aktiviteter. For at elevene skal kunne få utdanningsstøtte til slike utenlandsopphold, må altså utvekslingsorganisasjonen som eleven reiser i regi av være godkjent for støtterett av Kunnskapsdepartementet. I de fleste tilfeller vil elever være avhengige av støtte fra Lånekassen for å kunne gjennomføre denne typen utvekslingsopphold.

Det er viktig at kvaliteten på lærestedene er god, og at vertsfamiliene er godt skikket til å gi utvekslingselevene trygge rammer rundt oppholdet. Ved godkjenningen av utvekslingsorganisasjonene for støtterett stiller departementet blant annet krav til at organisasjonen må ha en stedlig kontaktperson som eleven kan henvende seg til, og at organisasjonen har et system for oppfølging av eleven hvis eleven opplever vanskelige situasjoner knyttet til skolen eller vertsfamilien. Det stilles videre krav til organisasjonen om å orientere departementet om eventuelle senere endringer i vilkårene for elevene i forhold til det organisasjonen opplyste om ved godkjenning.

De fleste elevene reiser på utvekslingsopphold til USA. Amerikanske myndigheter stiller strenge krav til organisasjoner som organiserer utvekslingsopphold med utenlandske elever. Det stilles blant annet detaljerte krav til hvordan vertsfamilier skal velges ut, for eksempel ved at det skal hentes inn opplysninger om eventuelle tidligere kriminelle forhold i vertsfamilien.

De fleste elever vil oppleve et utvekslingsår som positivt, både faglig, kulturelt og sosialt. Dessverre er det likevel noen elever som opplever problemer i sin vertsfamilie eller på andre måter, slik at eleven og elevens foresatte blir usikre på om eleven blir godt nok ivaretatt under oppholdet. Kunnskapsdepartementet mottar sjelden henvendelser fra elever som mener at utvekslingsorganisasjonen ikke har overholdt sine plikter, og innehar heller ingen oversikt over hvor mange elever som returnerer til Norge før fullføring av planlagt skoleår i utlandet, eller årsaken til dette. Dersom det viser seg at en organisasjon ikke oppfyller kriteriene for godkjenning for støtterett lenger, kan departementet vurdere å trekke godkjenningen tilbake. Ordningen med støtterett til elever på utvekslingsopphold ble evaluert i 2002, og ordningen ble vurdert som vellykket.

Jeg mener at det er svært viktig å sikre at elevene får trygge rammer rundt sine utenlandsopphold. Kunnskapsdepartementet vil derfor vurdere om det bør utarbeides ytterligere kriterier for godkjenning samt oppfølging av denne typen organisasjoner. Noen særskilt evaluering av utvekslingsorganisasjoner generelt, og EF spesielt, foreligger det ikke planer om.