Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:390 (2010-2011)
Innlevert: 29.11.2010
Sendt: 30.11.2010
Besvart: 07.12.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden villig til å vurdere modeller for finansiering av svømmeanlegg, herunder tildeling av spillemidler, som innebærer at staten tar en større del av kostnadene enn hva som er tilfellet i dag?

Begrunnelse

Undertegnede viser til tilstanden ved norske svømmeanlegg, bl.a. slik denne er beskrevet av Riksrevisjonen i Dokument nr. 3:8 (2008-2009). Mange anlegg er som kjent stengt, og en stor del av anleggene som er virksomme har for liten kapasitet ut over opplæring i regi av skolene.
Undertegnede mener det er viktig at statlige midler til idrettsformål fordeles på en slik måte at de både kommer den frivillige, medlemsbaserte idretten til gode, og at de samtidig stimulerer og styrker muligheten for egenorganisert fysisk aktivitet. Svømmeanlegg er viktig i begge henseender.
Samtidig er det svært viktig å øke svømmeferdighetene blant barn og unge. En stor andel av landets tiåringer kan ikke svømme godt nok, og antallet synes å øke.
Etter det undertegnede kjenner til utgjør støtte fra spillemidlene til svømmeanlegg ca. 8 pst. mens anleggene er blant de mest kostnadskrevende å bygge for kommunene.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Når det gjelder finansiering av svømmeanlegg, viser jeg innledningsvis til gjeldende ordning for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere og investere i skole- og svømmeanlegg. Årlig bevilgning og årlig investeringsramme fastsettes av Stortinget. Fordelingen av investeringsrammen mellom kommunene, og mellom kommunene og fylkeskommunene, skjer etter en fordelingsnøkkel gitt av Kunnskapsdepartementet.

Tilskudd fra spillemidlene til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er det mest sentrale virkemiddelet i den statlige idrettspolitikken. I 2010 er det fordelt i underkant av 800 mill. kroner i spillemidler til idrettsanlegg. Det er fylkeskommunene som prioriterer og foretar detaljfordelingen av spillemidler til anlegg i kommunene.

Tilskudd fra spillemidlene fungerer som en toppfinansiering ved bygging av idrettsanlegg. Resten av kostnadene dekkes av anleggseier, som i de fleste tilfeller er en kommune når det gjelder svømmeanlegg. Kulturdepartementet foretar en årlig vurdering av tilskuddsatsene for spillemidler til idrettsanlegg. Satsene for 2011 er fastsatt.

Hovedutfordringen i forhold til finansiering av svømmeanlegg knytter seg til driften av anleggene. Tilskudd fra spillemidlene gis kun til investeringer i idrettsanlegg. Drift av svømmeanlegg er anleggseiers ansvar, i all hovedsak kommuner. Kommunale driftsutgifter til svømmeanlegg dekkes gjennom disponering av midler fra rammeoverføringen til kommunene.