Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:393 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 30.11.2010
Besvart: 10.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): På bakgrunn av anbudsprosessen i Helse Sør-Øst kan befolkningen på 250 000 på Romerike i Akershus, ifølge Romerikes Blad, miste tilbudet om MR-undersøkelser, røntgen- og ultralydundersøkelser.
Mener statsråden at resultatene av denne anbudsrunden vil bidra til å korte ned ventetidene for de nevnte undersøkelser i Helse Sør-Øst?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er viktig at det totale tilbudet fra det offentlige og aktuelle private tjenesteleverandører i sum sikrer et geografisk likeverdig tilbud innen radiologi. Det betyr at Helse Sør-Øst må vurdere om det offentlige tilbudet er tilstrekkelig i de geografiske områdene som får redusert sitt private tilbud.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at i anskaffelsesprosessen knyttet til kjøp av radiologitjenester har de lagt størst vekt på kvalitet og god geografisk spredning på tilbudene. Ved å vektlegge en god geografisk spredning, legges det etter Helse Sør-Østs oppfatning til rette for et godt samarbeid med sykehusene rundt om i regionen. Dette mener de vil bidra til at pasientene vil få et mer helhetlig behandlingsopplegg, og bedre muligheter for tilbud nær der de bor. Behovet for geografisk spredning av leveransene er nødvendig for å sikre likeverdige pasienttilbud i regionen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i oppdragsdokumentet for de regionale helseforetakene i 2011 stille krav om at en øker behandlingskapasiteten innenfor poliklinisk radiologi. Dette fremgår også av forslaget til statsbudsjett for 2011, hvor en legger opp til en aktivitetsøkning på om lag 4,5 %, og en økning av basisbevilgningen til Helse Sør-Øst med på 23,9 mill. kroner for å redusere ventetiden innenfor poliklinisk radiologi.

Helse Sør-Øst RHF har, etter hva jeg har forstått, lagt opp til en økning både i egne helseforetak og gjennom kjøp av radiologi fra private leverandører. Tildelingene som er foretatt i forbindelse med anskaffelsen av polikliniske radiologitjenester, vil gi et økt tilbud til pasientene i regionen. Den samlede kapasiteten levert av private tilbydere i Helse Sør-Øst RHF er ved tildelingen økt med 14 % fra 2010 til 2011, og det regionale helseforetaket regner med at dette vil gi et godt bidrag til å redusere ventetidene på denne typen tjenester.

Det foreløpige resultatet av den aktuelle anskaffelsen har medført et visst skifte av tilbydere, og det har derfor blitt noen endringer på lokaliseringen av radiologiinstitutter med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Befolkningen i Akershus vil ha et tilbud ved tre institutter i Oslo, i tillegg til økt kapasitet ved Akershus universitetssykehus HF. Helse Sør-Øst RHF mener derfor at tilbudet på Romerike ikke har forringet befolkningens muligheter for å få foretatt nødvendige radiologiske undersøkelser.