Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:394 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 30.11.2010
Besvart: 08.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen ut fra arbeidsmiljøloven, og mener statsråden at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakerne å ta igjen denne fritiden som en rød dag utløser, slik at en jobber like mange timer i høytiden som det hadde vært en vanlig uke?

Begrunnelse

Ved Stavanger Universitetssykehus innfører en ordning i jul og nyttår hvor sykepleierne må jobbe inn sin egen lovmessige fri. Dette med bakgrunn i "nye" regler. Som det står i arbeidsmiljøloven, er det i utgangspunktet forbudt å arbeide søndag og helligdager med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. I dette tilfellet er det slik at arbeidets art gjør at en også må arbeide på røde dager, men så skal en ikke arbeide to røde dager etter hverandre, dvs. at om en arbeider en rød dag så skal en ha fri den påfølgende røde dagen. I dette tilfellet har arbeidsgiver bestemt at fridagen må tas igjen, slik at en arbeider like mange timer i høytiden som om man det hadde vært en vanlig uke.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeid på søn- og helgedager ikke er tillatt. Regelen er først og fremst begrunnet i hensynet til arbeidstakernes sosiale og velferdsmessige behov. Felles hvile- og helgedager ivaretar en samfunnsinteresse ved at det muliggjør aktiviteter som skaper en følelse av fellesskap og kollektiv tilhørighet i samfunnet, men markerer også det menneskelige behov for en livsrytme der arbeid og hvile veksler, og det er forskjell på velferd og helg.

I enkelte tilfeller gjør arbeidets art det likevel nødvendig med arbeid på søn- og helgedager. Arbeidsmiljøloven åpner for dette. Sykehus kan være et eksempel på arbeidsplass hvor der det er nødvendig å utføre arbeid også på såkalte ”røde dager”.

I tråd med utgangspunktet om at det ikke skal arbeides på søn- og helgedager, fastslår arbeidsmiljøloven § 10-8, fjerde ledd, at den ukentlige arbeidsfri arbeidstaker har krav på, så vidt mulig skal omfatte søndag. Bestemmelsen innebærer at virksomheten skal organisere arbeidet slik at arbeidstakeren i størst mulig grad har fri på søndager. Tilsvarende skal arbeidstaker som faktisk har utført søn- og helgedagsarbeid ha den påfølgende søn- eller helgedag fri, jf. § 10-8, fjerde ledd, annet punktum.

De nevnte bestemmelsene i § 10-8, fjerde ledd, sier etter sin ordlyd kun noe om retten til arbeidsfri disse dagene, herunder at arbeidstaker har rett til ikke å jobbe en søn- eller helgedag hvis vedkommende har jobbet søn- eller helgedagen i forveien. Verken ordlyden eller øvrig relevant rettspraksis sier noe nærmere om hvordan dette for øvrig skal håndteres i forhold til den enkelte arbeidstakerens arbeidsplan og lønn. Jeg kan ut i fra dette ikke se at § 10-8, fjerde ledd, annet punktum, i seg selv er til hinder for at arbeid som ellers skulle vært utført på en slik fridag kan kreves innarbeidet på et annet tidspunkt.

Hvorvidt arbeidstakerne kan motsette seg et krav om innarbeiding vil etter min oppfatning dermed måtte bero på omstendigheter utenfor den nevnte bestemmelsen i

§ 10-8. Nærmere rettigheter med hensyn til fridagen etter § 10-8, fjerde ledd, annet punktum, kan eksempelvis tenkes å følge av tariffavtale, individuell arbeidsavtale og praksis på bedriften. Dette gjelder også mer generelle begrensninger i forhold til endring av arbeidsplanen, hvor også arbeidsmiljøloven har egne bestemmelser. Generelt må også arbeidsmiljølovens regler om daglig og ukentlig arbeidstid samt arbeidsfri overholdes. Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg nærmere om den konkrete situasjonen ved Stavanger Universitetssykehus, men forutsetter at man der har tatt høyde for de relevante begrensninger før iverksettelse av den aktuelle turnusen.