Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:395 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 30.11.2010
Besvart: 08.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Friskvernklinikken i Asker må skjære kraftig ned på sitt rehabiliteringstilbud etter at de har fått en svært dårlig rammeavtale med Helse Sør-Øst. Friskvernklinikken er et meget populært tilbud med svært fornøyde brukere og med veldig mange på venteliste. Det er behov for å prioritere opp satsingen på rehabilitering, og regjeringen må legge bort sin motstand mot private tilbud. Det er mange private som må trappe ned sine tilbud på grunn av regjeringens holdning.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre tilbud som dette?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at flere rehabiliteringsinstitusjoner også har betydelig problemer med å få tilgang til hvilke vurderingskriterier Helse Sør Øst benytter og hva som ligger til grunn for deres konkrete vurdering av tilbudene fra private rehabiliteringsinstitusjoner. Jeg forutsetter at statsråden vil bidra til større åpenhet rundt anbudsrundene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det private opptrenings- og rehabiliteringstilbudet er et viktig og godt supplement til det offentlige tilbudet eid av de regionale helseforetakene og kommunene. I Oppdragsdokument 2010 for de regionale helseforetakene har Helse- og omsorgsdepartementet satt krav om at de skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2009. Midler til kjøp av tjenester fra disse institusjonene er følgelig ikke redusert.

Helse Sør-Øst RHF har utlyst konkurranse etter del I i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA § 2-1). Jeg er gjort kjent med at konkurransens økonomiske ramme var på 880 mill. kroner pr. år. I tillegg kjøper Helse Sør-Øst RHF tjenester fra private leverandører innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det er pasientenes behov som er førende for utviklingen i regionen. Helse Sør-Øst RHF må gjennom sitt sørge-for-ansvar vurdere det totale behovet for tjenester, og se på hvordan dette skal dekkes både i egen virksomhet og gjennom kjøp av helsetjenester.

Helse Sør-Øst RHF har i den aktuelle anskaffelsen evaluert alle tilbydere på grunnlag av kriterier som er fastsatt i konkurransegrunnlaget, og som er i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Det er i denne anskaffelsen lagt størst vekt på kvalitet og god geografisk spredning på tilbudene. Helse Sør-Øst RHF ønsker at tjenester fra private leverandører skal inngå i gode behandlingskjeder og opplyser videre at avtalene innebærer mer ambulant tilbud og dagtilbud. Helse Sør-Øst RHF mener at dette gir et mer helhetlig behandlingsopplegg for pasientene.

Den aktuelle anskaffelsen er ennå ikke avsluttet, siden det fortsatt foregår en klagebehandling. Jeg kan derfor heller ikke kommentere resultatet for den konkrete institusjonen. Dette både fordi jeg ikke kjenner til innholdet i den tildelte avtalen, og dessuten det forhold at endelig tildeling først vil være klar når klagebehandlingen er sluttført.

Helse Sør-Øst RHF har både overfor de ulike tilbyderne og i forhold til departementet unntatt opplysninger om tildelingene med referanse til forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt (§ 13, 1. ledd drifts- og forretningsforhold).