Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:396 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 01.12.2010
Besvart: 07.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hva vil statsråden gjøre med Narvik sykehus, hvis kommunen ikke kan ivareta den brannberedskapen sykehuset trenger?

Begrunnelse

Narvik kommune innstiller til reduksjon i brannberedskapen i kommunen, ved å fjerne kalsinert beredskap og nedleggelse av Bjerkvik brannstasjon. I henhold til Risiko- og Sårbarhetsanalyse (rosanalysen) for sitt dekningsområdet. Sammen med krav til innsatstider danner analysen grunnlag for dimensjonering av brannvesenet i kommunen. Hvis Narvik bystyre vedtar det fremlagte forslag i saksframlegget vil ikke brannmannskapene nå Narvik sykehus som krever innsats innen 10 minutter etter 1530. Brannsikkerheten til Narvik sykehus blir da ikke overholdt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Kravene til innsatstid for brannvesenet reguleres i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-8. Her fremgår:

”Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o. l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere at dette er gjennomført.”

Det er kommunen som er ansvarlig for å oppfylle kravet til innsatstid, jf § 1-3 i samme forskrift. Innsatstiden til Narvik sykehus kan altså ikke økes uten at det gjennomføres tiltak som kompenserer den økte risikoen.

Innsatstiden til Narvik sykehus er med dagens brannberedskap innenfor kravet på 10 minutter. Dersom kommunen endrer brannvesenets beredskap slik at innsatstiden til sykehuset økes til mer enn 10 minutter, forutsetter jeg at kommunen også er økonomisk ansvarlig for å gjennomføre de kompenserende tiltakene som er nødvendige for at regelverkets krav skal være oppfylt.