Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:458 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden gripe inn og pålegge Narvik kommune å oppfylle de kravene ROS-analysen påpeker, slik at bedrifter og innbyggere kan få en god brannberedskap?

Begrunnelse

Narvik kommune innstiller til reduksjon i brannberedskapen i kommunen ved å fjerne kalsinert beredskap og nedleggelse av Bjerkvik brannstasjon. I henhold til Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analysen) for sitt dekningsområdet. Sammen med krav til innsatstider danner analysen grunnlag for dimensjonering av brannvesenet i kommunen. Hvis Narvik Bystyre vedtar det fremlagte forslag i saksframlegget vil ikke brannmannskapene nå de objekter som krever 10 minutter innsatstid etter 1530, som for eksempel Narvik sykehus og opptil flere sykehjem. Ved tilsyn i juni 2009 ga DSB et avvik på at kommunen ikke hadde etablert tilstrekkelig rømningsveier i 82 bygninger i Narvik uten bruk av brannvesenets høydemateriell. Avviket vil med vedtak i bystyret ikke bli lukket, noe som er brudd på brannloven.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er et kommunalt ansvar å etablere og drive brannvesen som skal ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 9. Kommunen skal organisere og dimensjonere brannvesenet slik at det tilfredsstiller både kravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) og den avdekkede risiko- og sårbarhet som brannvesenet er forventet å kunne håndtere.

Kravene til innsatstid reguleres i dimensjoneringsforskriften § 4-8. Her fremgår at:

”Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere at dette er gjennomført.”

Kravene til beredskap for høyderedskap (stigebil/lift) reguleres i dimensjoneringsforskriften § 5-5. Her fremgår at:

”I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig.”

Dersom Narvik kommune ønsker å endre beredskapen ved å legge ned stasjoner og endre vaktordninger, må kommunen sørge for at kravene i dimensjoneringsforskriften og forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen, ivaretas. Dette gjelder både kravet til innsatstid og kravet til etablering av beredskap for stigebil, når kommunen har forutsatt at denne skal fungere som rømningsvei.

Innsatstiden og beredskap på høydemateriell kan ikke endres uten at dette kompenseres gjennom tiltak i de objektene som utløser kravet til innsatstid og beredskap for høydemateriell.

For å sørge for den nødvendige brannsikkerhet for innbyggerne i landets kommuner har den nasjonale brannmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet(DSB), tilsynsansvaret overfor kommunenes brannvesen. Etter brann- og eksplosivloven kan DSB benytte reaksjonsmidler som pålegg, tvangsmulkt og tvangsgjennomføring overfor kommuner som ikke ivaretar de brannsikkerhetsmessige forpliktelser de har i forhold til innbyggere.