Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:397 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 01.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mener statsråden situasjonen som er beskrevet under er akseptabel, eller vil statsråden gjennomgå pasientrettighetsloven med tanke på en unntaksbestemmelse som gir pasienter og pårørende større rettigheter i saker som den som er beskrevet?

Begrunnelse

Jeg er blitt kontaktet av en pårørende til en ung mann på 21 år som er innlagt på sykehus i forbindelse med behandling av kreftsykdom. Denne unge mannen vil gjerne ha pårørende tilstede på sykehuset på nattestid ettersom han har behov for kontakt med sine nærmeste gjennom lange netter med lite søvn. De pårørende opplever at de ikke får lov til å være til stede på natten for å støtte denne unge mannen. Årsaken til det er ifølge pårørende at sykehuset bare åpner for dette i tilfeller der pasienten er inne i livets siste fase. Unntaksbestemmelsene for dette i pasientrettighetsloven gjelder heller ikke, siden pasienten er over 18 år.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis uttrykke stor forståelse for den unge pasientens behov for å ha sine nærmeste rundt seg i det som må være en tøff sykdomsperiode. Det er en viktig del av helsehjelpen å lytte til pasientenes behov og tilrettelegge for kontakt med de nærmeste der det er mulig.

Besøk til pasienter på sykehus er ikke regulert i helselovgivningen, med unntak av barns rett etter pasientrettighetsloven § 6-2 til samvær med foreldrene i helseinstitusjon. Mindreårige barn har rett til samvær med minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret under hele oppholdet. Som representanten selv peker på, gjelder ikke bestemmelsen i den aktuelle saken ettersom pasienten er eldre enn 18 år. Reglene er utformet med tanke på at barn er i en spesielt sårbar posisjon og normalt er avhengige av nær kontakt med foreldrene for å oppleve trygghet og ro.

Det enkelte helseforetak og sykehus må selv ta stilling til i hvilken grad ønsker fra voksne pasienter kan oppfylles, sett hen til blant annet helsefaglige vurderinger, pasientens særskilte behov, hensynet til andre pasienter og bemanning. Jeg vil også nevne at pasientrettighetsloven § 3-1 tredje ledd gir pasienten mulighet til å ha andre personer til stede når helsehjelpen gis, så langt det er mulig.

Jeg kan ikke vurdere om sykehusets beslutning i denne konkrete saken er riktig. På generelt grunnlag vil jeg likevel peke på at det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre på et sykehus. Det kan være grunner til at besøk som hovedregel bør skje på dagtid eller til faste tider. Det vil naturlig nok være store forskjeller mellom ulike avdelinger, behandlingsformer og sykdomsforløp. Besøk på nattestid i noe større omfang vil blant annet kunne gå ut over den roen som andre pasienter forventer og har behov for. Spesielt gjelder dette når flere pasienter deler rom.

Ansatte bør der det er mulig vise fleksibilitet for å imøtekomme pasientenes ønsker.

Jeg har inntrykk av at sykehusene normalt strekker seg langt for å få til gode løsninger på pasientenes besøksbehov.