Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:405 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 01.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Vil statsråden se på dette med dispensasjon for bruk av journalføring på data overfor psykiatere som søker om dette i forhold til at de kanskje har få år igjen å praktisere, og har man skikkelige kontrollrutiner på om de som får driftstilskudd har krav på dette ut i fra om de praktiserer, og hvordan sikrer man eventuelle rutiner på dette området?

Begrunnelse

Flere psykiatere som nærmer seg pensjonsalder har søkt om dispensasjon for fritak for nytt journalføringssystem på data. Disse har fått avslag. Og i noen tilfelle også fratatt driftstilskuddene fra foretakene. I enkelte tilfeller har de fått igjen etter en massiv klagegang. Men med ny utsatt dato for igjen å bli fratatt driftstilskuddene hvis ikke datasystemene er på plass. Innen for samme område er det også psykiatere som ikke driver praksis lengre av ulike grunner som fortsatt får driftstilskudd og da må det stilles spørsmål med hvordan man har fører kontroll og bruk av midler til disse i foretakene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis informere om at helsepersonell per i dag ikke har noen alminnelig plikt til å føre elektronisk pasientjournal. Lovgivningen åpner for at pasientjournalen kan føres elektronisk, men det oppstilles ingen plikt. Det er heller ingen alminnelig plikt til å utlevere opplysninger elektronisk, bortsett fra ved forsendelse av sykmeldinger og legeerklæring ved arbeidsuførhet til Arbeids- og velferdsetaten, og ved krav om direkte økonomisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Det følger av forskrift 15. oktober 2009 nr. 1287 at leger skal sende krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Bestemmelsen omfatter krav om direkte økonomisk oppgjør for utgifter til legehjelp som pliktes godtgjort etter lov om folketrygd § 5-4 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Forskriften av 15. oktober fastslår i § 5 at Helsedirektoratet, eller det organ direktoratet bestemmer, etter søknad fra den enkelte lege, kan gi dispensasjon fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje, når særlige grunner foreligger. Slik jeg forstår det, må det være en slik dispensasjon stortingsrepresentanten viser til i spørsmålet.

Ved spørsmål om særlige grunner foreligger, slik at dispensasjon fra kravet kan gis, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i de unntakene som følger av forskrift 12. desember 2009 nr. 1480. Denne forskriften gjør i åtte punkter unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av sykmeldinger og legeerklæringer ved arbeidsuførhet til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Blant annet følger det av forskriften § 1 nr. 5 at kravet ikke gjelder for lege som er født før 1947, og som ikke allerede er tilknyttet elektronisk linje.

Det spørres også om kontrollrutiner for de som har driftstilskudd. Det fremgår av rammeavtalen mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene at avtalespesialistene skal ha elektronisk pasientadministrativt system som gjør det mulig å rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister. Dette kravet har fremgått av rammeavtalen siden 2003, og det ble etter en informasjonsrunde i 2006/2007 gjort oppmerksom på at de som ikke hadde dette i orden, eventuelt måtte søke om dispensasjon. Slik dispensasjon ble gitt til alle som søkte – og dispensasjonen gjaldt fram til 1. mai 2010. De som innen dette tidspunkt ikke hadde anskaffet slikt pasientadministrativt system, måtte avvikle sine driftsavtaler fra 1. mai 2010. Dette er oppfylt med svært få unntak hvor det er helsemessige grunner for fortsatt fritak, eksempelvis svaktsynthet som gjør det ekstra belastende å benytte og lære nye datasystemer.

Gjennom den rapportering som nå foretas fra de aller fleste spesialistene, sikres det samtidig et grunnlag for kontroll på at den enkelte spesialist oppfyller de aktivitetsforpliktelser som er avtalt mellom spesialisten og det regionale helseforetaket.

Det finnes altså ikke noe krav om at man skal ha elektronisk journal, men det kreves at den enkelte praktiserende spesialist skal ha orden i drift og administrasjon av sin praksis, og at man skal følge journalforskriften blant annet når det gjelder innhold og oppbevaring av journal.