Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:418 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 08.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Når forventer statsråden at forskriften som regulerer vakthold under vaktvirksomhetsloven er ferdig utarbeidet, og når forventer statsråden at kravene vil iverksettes overfor utestedene som omfattes av forskriften, og hvor mange høringsinnspill har departementet mottatt i saken?

Begrunnelse

Forskriftsforslaget fra departementet til vaktvirksomhetsloven har vært på høring, med høringsfrist 26. november. For serveringssteder og arrangører av ulike festivaler o.l. er det av stor betydning at det tas hensyn til det store mangfoldet av aktiviteter og tilbud som finnes landet rundt når det avgjøres hvor omfattende kravene til vakthold skal være. Ikrafttredelsestidspunktet for forskriften er særlig relevant for disse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet gjennomgår nå de innkomne høringsuttalelsene, etter at høringsfristen for forslaget til ny vaktvirksomhetsforskrift gikk ut fredag 26. november 2010. Det er så langt avgitt 63 høringssvar, hvorav 8 uten realitetsmerknader til forslagene. Et fåtall ytterligere uttalelser ventes. Alle uttalelsene er nå lagt ut på saken ”Høring om vaktvirksomhetsforskriften”, som er å finne under menypunktet ”Høringer” på Justisdepartementets nettside.

Som ventet angår hovedtyngden av uttalelsene forslagene til gjennomføring av de vedtatte endringene som utvider vaktvirksomhetslovens virkeområde til å omfatte egenvakthold, og som styrker kravene til vekterutdanning.

I høringsnotatets kapittel 10 om ikrafttredelse og overgangsregler foreslo departementet blant annet en overgangsperiode på ett år for iverksetting for utesteder som utøver egenvakthold med egne ordensvakter. Forslaget var basert på ikrafttredelse av lov- og forskriftsendringene fra 1. januar 2011, og dermed på iverksettelse overfor utestedene som omfattes fra 1. januar 2012.

Det er imidlertid nå klart at forskriften ikke vil være ferdig utarbeidet slik at regelverket kan tre i kraft ved årsskiftet 2010/2011. Det tas derfor sikte på at de vedtatte endringene i vaktvirksomhetsloven og den nye vaktvirksomhetsforskriften kan tre i kraft i løpet av første kvartal 2011. Overgangsperiodens lengde og behovet for andre tilpasninger i regelverket vil bli vurdert fortløpende fremover, sammen med øvrige innspill departementet har mottatt i høringsrunden. Jeg ser det som helt nødvendig at de vedtatte systemendringene for utøvelse av vaktvirksomhet gjennomføres med overgangsordninger som gir berørte aktører mulighet til gradvis tilpasning. Det vil også være nødvendig å sørge for at både bransjen, brukere av vakttjenester og politiet er rustet med tilstrekkelig informasjon om nytt regelverk før endringene iverksettes.