Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:424 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Nav-lederen i Kristiansand slutter i protest mot det han kaller uforsvarlig drift av etaten. Kuttene som Nav-kontorene blir pålagt vil svekke brukerne. At Sørlandet rammes har også større konsekvenser fordi en sliter enda hardere med levekårsproblematikk enn resten av landet. Kutt til Nav vil gjøre saksbehandlingen dårligere, færre vil komme ut i arbeid, og flere vil havne på stønader.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at situasjonen blir så alvorlig som den avgåtte Nav-lederen beskriver at den vil bli?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett ble vesentlig styrket gjennom 2009 og 2010. Fra saldert budsjett 2009 til saldert budsjett 2010 økte kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 driftsutgifter med 1,1 mrd kroner. I tillegg var dette i en periode hvor oppgaver knyttet til frikort og oppgjør for pasienttransport ble overflyttet fra Arbeids- og velferdsetaten til helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og helseforetakene. Dette gir færre oppgaver og henvendelser til NAV-kontorene. Den styrkingen som Arbeids- og velferdsetaten fikk gjennom 2009 og 2010 er i all hovedsak videreført i forslag til statsbudsjett for 2011. Nivået på arbeidsmarkedstiltakene er redusert fra 2010 til 2011. Når nivået på arbeidsmarkedstiltakene reduseres, reduseres også arbeidsmengden til etaten og driftsrammene til Arbeids- og velferdsetaten korrigeres for dette.

Arbeids- og velferdsdirektoratet får tildelt en samlet ramme som den innenfor visse føringer selv har ansvar for å fordele slik at etaten kan oppnå de målsettinger som er satt til den. Direktoratet har opplyst at de arbeider ut fra at budsjettrammene som følger av statsbudsjettet for 2011 ikke skal ha negative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetatens samlede tjenesteyting og publikumsservice.

Siden Arbeids- og velferdsetaten ble etablert i 2006 er det oppgaver som enten er flyttet til andre enheter i etaten eller flyttet ut av etaten. Disse endringene er gjennomført for at NAV-kontorene skal kunne konsentrere innsatsen mot brukernære oppgaver, som veiledning og oppfølging med sikte på arbeid og aktivitet. NAV-kontoret i Kristiansand har derfor lavere statlig bemanning enn det trygdekontoret og arbeidskontoret hadde i 2006.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at de i samarbeid med fylkeskontoret for Vest-Agder vil gå igjennom budsjettsituasjonen i fylket, herunder budsjettildelingen til NAV-kontoret i Kristiansand og til andre enheter i fylket.