Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:430 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er årsaken til at de viktige utbedringene av rundkjøringen på Elveveien mot Larvik havn RV 40/FV303 (Øya-krysset), ikke er gjennomført, når kan arbeidene starte, og hva skal til for å få fortgang i prosessene?

Begrunnelse

I forbindelse med etableringen av nytt kaianlegg for Color Line i Larvik (Superspeed 2) var det forutsatt at rundkjøringen på Øya - Elveveien skulle utbedres vesentlig for å håndtere den økte trafikkmengden og løse en del av de allerede etablerte trafikale utfordringene i området. Det fremstår imidlertid som om alt arbeid er stanset opp og det er ikke kjent når krysset skal stå ferdig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Larvik kommune besluttet i 2003 å flytte ferjetrafikken til og fra Danmark fra indre havn til ny havn på Revet. Det nye havneanlegget stod ferdig våren 2008. Dette medførte at all trafikk til og fra ferja må passere Øya-krysset mellom rv 40 Elvevegen og fylkes- vegene 101 og 303. Krysset er utformet som en rundkjøring med separate svingefelt. Det går også et jernbanespor fra havna gjennom krysset med tilknytning til Vestfoldbanen.

I forbindelse med flyttingen av ferjeleiet ble det satt i gang arbeid med å planlegge en ny løsning for krysset og tilstøtende veger. Statens vegvesen oversendte et forslag til reguleringsplan for kryssområdet til Larvik kommune i juni 2008. Forslaget ble behandlet av planutvalget som ba om at det ble lagt fram alternative kryssløsninger. I mai 2009 oversendte Statens vegvesen fire alternative løsninger samt forslag til en straksløsning.

Larvik kommune og Statens vegvesen er fortsatt i dialog om valg av løsning. Siden krysset omfatter både riksveg og fylkesveger, forutsettes kostnadene fordelt mellom stat og fylkeskommune. Det er verken satt av midler til prosjektet i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010- 2013, eller Vestfold fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger for denne perioden. Det tas imidlertid sikte på å komme fram til en omforent løsning så snart som mulig, slik at prosjektet kan vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 2014-2023 og påfølgende handlingsprogram. Larvik kommune og Statens vegvesen er dessuten i dialog om gjennomføring av midlertidige tiltak, i påvente av avklaringer av endelig løsning og finansiering av denne.