Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:432 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 08.12.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Går det - direkte eller indirekte - penger fra norske bidrag til EU-regioner hvor det er manglende eller svak kontroll med pengebruken?

Begrunnelse

I en serie artikler har Financial Times, sammen med Bureau of Investigative Journalism, avdekket at det er store svakheter i kontrollrutiner for EUs regionutbetalinger. Det har faktisk blitt funnet omkring 5 000 feil ved utbetalinger. I en nylig avholdt høring i Europaparlamentet kom det frem forslag om å stoppe utbetalinger til de regioner som ikke innfører tilstrekkelig kontroll med pengebruken. Det ble også foreslått at EU kommisjonærene selv måtte autorisere utbetalinger. Disse forslagene indikerer at EU selv tar problemet på alvor. Norge har i en årrekke bidratt med store summer som EØS-midlene, i tillegg til en rekke betalinger gjennom ulike EU/EØS-program. Forhåpentligvis er det bedre sporbarhet for disse midlene enn for uhjelpsmidler.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil vise til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1756 (2009-2010) fra representanten om kontrollmekanismer for EØS-midlene, og til Prop. 160 S (2009-2010) som Regjeringen la frem 03.09.2010 og som ble behandlet i Stortinget 28.10.10, hvor kontroll av EØS-midlene ble redegjort for.

EØS-midlene går til 15 land: De sentraleuropeiske landene og Hellas, Spania og Portugal. Det betyr at EØS-midlene går til mange av de samme landene som EUs strukturfond er rettet mot – og som er utgangspunktet for artikkelserien til The Financial Times og Bureau of Investigative Journalism, som representanten viser til.

Avtalene om EØS-midlene pålegger mottakerstatene strenge rutiner for rapportering og dokumentasjon for bruk av midlene. Vårt sekretariat for EØS-midlene i Brussel, Financial Mechanism Office (FMO), har tett oppfølging av prosjektene. FMO er tilknyttet EFTA-sekretariatet og rapporterer direkte til Utenriksdepartementet.

I vår avtale med EU heter det også at kontrollsystemet for forvaltningen av finansieringsordningene skal sørge for at prinsippet om sunn økonomistyring blir fulgt.

Vi kan utføre kontroller i henhold til interne krav. Mottakerstatene skal stille til rådighet all nødvendig bistand, informasjon og dokumentasjon i den sammenheng.

Vi kan suspendere finansieringen og kreve tilbakebetalt midler i tilfelle uregelmessigheter.

EFTA Board of Auditors (EBOA) og Riksrevisjonen har gjennomført flere revisjoner av EØS-midlene. EBOA har gjennomført revisjon i Polen, Slovakia og Tsjekkia, samt av sekretariatet i Brussel. I november startet EBOA en revisjon av EØS-midlene i Ungarn. Riksrevisjonen har foretatt en revisjon av den bilaterale ordningen i Romania.

Ingen av revisjonene har avdekket misligheter knyttet til utbetaling av EØS-midlene.