Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:433 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Kan statsråden garantere et like godt tilbud til denne gruppen pasienter dersom tilbudet ved Oslo Hospital blir lagt ned, eller vil statsråden sørge for at tilbudet til denne pasientgruppen blir videreført ved Oslo Hospital?

Begrunnelse

Anbudsprosessen i helse Sør-Øst har medført at Oslo Hospital ikke har fått fornyet sin avtale med helseforetaket. Oslo Hospital gir i dag et tilbud med høy kvalitet innenfor en pasientgruppe som det er få andre i Norge som har tilsvarende kompetanse på. Tilbudet er ansett for å være i 3. linje, og gir tilbud i linjen mellom DPS og Regional sikkerhetsavdeling. Det blir gitt tilbud til blant annet pasienter som har tvunget psykisk helsevern, pasienter som er dømt til behandling og voldsrisikopasienter. Til Oslo Hospital blir det også sendt pasienter fra andre helseforetak enn helse Sør-Øst som følge av manglende tilbud i eget foretak. Dette bekrefter på mange måter at tilbudet som blir gitt ved Oslo Hospital er etterspurt som følge av høy kompetanse.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er et prioritert område for Regjeringen å sikre videre utbygging og omstilling av det psykiske helsevernet på grunnlag av føringene som er lagt i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette betyr at også den gruppen pasienter som representanten Per Arne Olsen viser til, skal ha et forsvarlig og godt tilbud.

Når det gjelder anbudsprosessen, kan Helse Sør-Øst RHF opplyse at de er i sluttbehandlingen av klagesakene fra institusjoner som har levert tilbud innen psykisk helsevern. Helse Sør-Øst RHF uttaler følgende i en pressemelding når det gjelder status pr. 6. desember 2010 om kjøp fra private institusjoner:

”Som tidligere kjent har resultatene av anskaffelsene ført til at noen institusjoner ikke ble tildelt avtale. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å sørge for gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i hele regionen, og gjør dette i hovedsak gjennom tilbud i egne helseforetak/sykehus og distriktspsykiatriske sentra (DPS), og gjennom supplerende kjøp fra private. - Vi ser imidlertid at resultatene av anskaffelsen innen psykisk helsevern kan føre til noe lavere kapasitet for enkelte pasientgrupper i Oslo, spesielt gjelder dette for alvorlige psykiske lidelser og pasienter som har behov for behandling i et mer skjermet behandlingsmiljø. Helse Sør-Øst RHF har derfor kommet til at det er nødvendig med en kapasitetsøkning innen kjøp fra private institusjoner, og er derfor i gang med å forberede en selvstendig, separat direkteanskaffelse som tar sikte på å gi et forsterket tilbud på sykehusnivå til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, sier Martinsen. Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Oslo Hospital om ivaretakelse av dette. I forbindelse med klagebehandlingene vil Helse Sør-Øst RHF også vurdere hvorvidt det er mulig å øke den generelle kapasiteten i tilbudet til pasientgruppen med alvorlige psykiske lidelser innenfor anskaffelsens økonomiske ramme. Helse Sør-Øst RHF vil presentere disse løsningene, så snart det er fullført en forsvarlig klagebehandling rundt den pågående anskaffelsen. ”

Jeg forutsetter at Helse Sør-Øst i sitt videre arbeid tar hensyn til både de ulike pasientgruppenes behov og de øvrige føringene som ligger i statsbudsjett og styringsdokument.