Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:435 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til oppslag i Aftenposten og Romerikes blad 2. desember 2010 vedr. forslag om å legge ned avdeling for karkirurgi ved Norges største akuttsykehus Ahus. Et samlet fagmiljø og styret i Ahus går sterkt imot fordi de mener det vil føre til et svært svekket akuttsykehus for en stor befolkningsgruppe. Den norske legeforening har gått sterkt imot forslaget fordi det vil svekke Ahus som utdanningsinstitusjon.
Vil statsråden sørge for at Ahus beholder karirurgisk avdeling og sikre et forsvarlig akuttilbud til befolkningen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Arbeidet med funksjonsfordeling av det karkirurgiske området har sin bakgrunn i vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF om Omstillingsprogrammet/ Hovedstadsprosessen og Plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst 2009-2020. Begge sakene har som grunnleggende føringer at det skal gjennomføres oppgave- og funksjonsfordelinger for å bedre kvaliteten på tjenestene og innrette dem etter brukernes behov. Arbeidet skal baseres på prinsippet om å sentralisere det man må og desentralisere det man kan.

Helse Sør-Øst RHF opprettet i 2009 et midlertidig utvalg i karkirurgi som fikk i oppdrag å komme med forslag til funksjonsfordeling på fagområdet. Utvalgets rapport ble fremlagt i desember 2009, og har senere vært på høring i regionen. Rapporten anbefaler på faglig grunnlag færre karkirurgiske avdelinger i regionen samt ett sterkt regionssenter. Et viktig utgangspunkt er at økt volum gir bedre kvalitet i behandlingen. Brukerne har også understreket dette i sin innstilling til forslaget i rapporten.

Saken skal behandles av styret for Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010. I administrasjonens saksframlegg for styret foreslår man at karkirurgi defineres som flerområdefunksjon, og at det etableres et regionalt karkirurgisk senter ved Oslo universitetssykehus HF. Når det gjelder antallet karkirurgiske sentre i tillegg til et regionalt senter så foreslås det å utsette beslutningen om dette. I saksframlegget foreslås det en videre utredning av antallet karkirurgiske sentre og hvor disse skal lokaliseres, samt en beskrivelse av hvilken aktivitet og bemanning helseforetak/sykehus uten karkirurgisk senter skal ha. Det legges til grunn at dette samlet sett vil sikre den nødvendige kvalitet og et likeverdig tilbud til pasientene i Helse Sør-Øst RHF. Den nye saken foreslås lagt fram for styret i april 2011.